Chr. Vs NORSKE LOV: Femte Bog. 12 Cap.


[Til registeret]

12 Cap. Om Hvale og Sælevejde.


1 Art.
Havlder, eller Odelsbaaren, maa beholde den Hval, som hand finder, om den er atten Alen lang, eller mindre. End halv mindre maa beholde hvo den finder.

2.
Hvo som finder en Hval udi nogen Fiord, eller paa flak Søe, hvor den ej rører ved nogens Land, eller giør Skade der paa, da maa hand den Sagisløs bortføre, og skal hand den for Vidne opskære, eller og lade igien ligge Ryggen uadskilt med Hovedet og Stierten, og skal det hannem Vidne bære, om hand ikke haver Vidne tilstæde.

3.
Hand maa føre den til hvilket Land hand vil, og skære den der, og bære den paa Landet op. End om den Paaboendis anker derpaa, at Ager eller Eng, dermed spildis, da betale hand derfor efter Sorenskriverens og sex Mænds Kiendelse, og Landnam til Jorddrotten.

4.
Driver Hval ind paa nogen Mands Jord, eller Grund, hvad heller det er indengierdis, eller uden, da ejer Kongen Hælvten og Landdrotten Hælvten foruden Findings Spek, hvad heller Hvalen er liden eller stor; Men dersom hand driver ind udi Fiorden, saa at Oddene af begge Landene skyde lige nær derom, da have begge Lande Ret til Hvalen. End om Hvalen staar før end mand vorder det var, eller drivis paa Holme, eller paa Udgrunde, da beholde den Hvalen, som Landet tilhører, og skifte hælvten med Kongen, som før er sagt; Men dersom hand driver ind paa Markerne, da ejer det hver af Hvalen, som ejer den Jord, der er under hannem.

5.
Hver Mand maa vejde Hval hvor hand kand tilkomme, foruden den Hval, som driver Sild ind udi Sildefisket: Hvo den skyder, bøde til Kongen fiorten Lod Sølv, og Kongen ejer Hvalen.

s. 223

6.
Skyder mand Hval og den flyder eller driver paa Dybet, da ejer hand den, hvad heller den er liden, eller stor, men render hand, eller driver, op paa Landet, da ejer hand halv Parten, som skød, og halv Parten den, som Jorden ejer.

7.
Skyder mand Hval med merkede Skud, og en anden finder den paa Dybet, da ejer hand halv Parten, som skød den, om hand haver Vidne til sit Merke, og anden halv Parten den, som fant og biergede den.

8.
Dersom den der er berettiget til en Hval paa atten Alne, eller mindre, finder nogen Hval i Fiskemaale og Fiskestrand, som større er, da skal hand afskære et Merke, og fare hen at tilsige Kongens Ombudsmand, og da bør hand at have Findings Spek af Hvalen to Favne paa hver Kant fireskaaret. Det samme er om den, som er berettiget til en Hval paa ni Alne, eller mindre, og finder een, som større er.

9.
Finder mand Hval paa Landet liden, eller stor, saa at den ikke behøver at flyttis til Belæggelse, da rispe hand fæste der af, og belægge Hvalen dermed, og skal hand da have Findings Spek af den, som til Hvalen er berettiget, en Favn Spek firekant. End behøver hand at flytte den til at beleggis, da have Findings Spek to Favne fireskaaret. End om Hvalen driver ud og Fæstet ligger paa Landet, og er sønderbrut, da er hand usaget, og om Hvalen faais igien, da have hand Findings Spek, som tilforn; Men er der intet af Fæstet igien paa Landet, da bøde hand til Kongen tre Lod Sølv, fordi hand forvarede den ikke vel. End finder nogen en Hval paa Landet, og belægger den ikke; Men tilsiger den, som Jorden tilhører, da have Findings Spek en halv Favn. Findings Spek skal skæris fra Ryggen og tilbage til Finden alt ind til Been.

10.
Farer nogen Mand til Hval om Natten, og skær deraf, som ikke haver Part deri, bøde Kongen fiorten Lod Sølv, og den beholde Hvalen, som den tilhører.

11.
Driver mand Hval ind i anden Mands Hvalgaard, og stænger foruden hans Minde, som Hvalgaarden tilhører, da beholde hand Hvalen, som Gaarden ejer, og betale den, som tildrev efter Dommerens og sex Mænds Kiendelse. Driver mand Hval ind i Vig paa anden Mands Jord, som ikke er Hvalgaard, da beholde de hver halv Parten deraf.

12.
Finder Mand Hval ude paa Havet, og trøster sig ikke til at føre den til Lands, da skære deraf saa meget hand vil, dog saa at hand ikke skær der Hul paa, og lade den saa drive.

s. 224

13.
Driver Hval ind i Alminding, da ejer Kongen halv parten, og de Bønder halv Parten, som have Lod i Almindingen.

14.
Finder mand andens Garn i sit Sælevejde og Sæl udi, da beholde baade Sælen og Garnet, eller Garnet allene, om ej Sæl er derudi, indtil det løsis fra hannem med Landnam.

15.
Farer mand sit Ærinde langs ved Landet med Skib, eller Baad, da maa hand vel skyde Sæle, om de ere i hans rette Farvand, hvad heller de ligge paa Land, eller i Søen, undtagen Sæl ligger paa de Skær, som ere fredlyste til at gildre paa; Ti da ejer hand Sælen, som Skæret tilhører. End skyder hand Sælen af Landet paa saadant et Skær, hvor dog ej er Gildre lagt, da have den Sælen, som Skæret ejer; Men er Gildre lagt, da have hand baade Sælen og Landnam til med.

16.
End skyder mand Spyd i en Sæl, og en anden finder den siden, da beholde den halv Parten deraf, som skød den, og sit Spyd med, om det følger, og halv Parten den, som fant.

17.
Finder mand Sæl, Marsvin, eller anden Fisk, uden Hval, paa anden Mands Mark oven Strandbakken og udengierdis, og bærer den til den, som Jorden ejer, da have tredie Parten for sin Umag; Men finder hand den indengierdis, da have fierde Parten. End fører hand den bort, da føre den tilbage igien, og betale Landnam.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:43