Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 2 Cap.


[Til registeret]

2 Cap. Om Sværen og Banden.


1 Art.
Hvo som letfærdeligen svær og bander, og saaledis misbruger Guds Navn skal agtis som den, der ikke far med Sandhed, og som ikke staar til troendis uden Sværen.

2.
Befindis nogen i Kiøbstæderne motvilligen og fortrædeligen i saadan Guds Fortørnelse, efter Præstens og Medhielpernis Paamindelse, at fremture, da

s. 235

skulle de ikke maa forfremmis til nogen Bestilling i Byen, som de kunde have Ære og Gavn af, og saa fremt de formene sig for meget med Byens Tynge, Skat, eller Paalæg at besværis, da skulle de ikke derover maa klage, med mindre de af deris Siælesørger, Naboer og Gienboer, Skudsmaal og Vidnisbyrd bekomme sig at have bedret. Kand samme Straf ikke hielpe, da skulle de paa det siste slet af Byen forvisis, og til dets mere Afskye skulle Borgemester og Raad i Kiøbstæderne lade sætte Gabestokke paa Torvene og nogle andre Stæder, hvor udi Byesvennene skulle være strengeligen befalede at sætte dennem, som offentlig med Sværen og Banden lade sig høre, og den, som saaledis vorder indsat, bør at give Byesvennen fire Skilling, før end hand igien udladis.

3.
Paa Landet bør Herskabet saadanne letfærdige Folk, naar de efter Præstens og Medhielpernis alvorlige Advarsel ikke vilde bedre sig, at sætte i Fængsel paa Vand og Brød i nogle Dage.

4.
Og skulle Husbond og Hustrue ikke allene holde sig selv fra Sværen og Banden, men end og deris Børn, Folk og Tyende, saa og have Magt til i deris Huse at sætte Straf med Penge, eller anden Husstraf, paa dem, som herimod giøre.

5.
Hvis Præster, eller andre Geistlige, som bør deris Menighed eller Underhavende, med got Exempel at forregaa, befindis selv at give Forargelse med Sværen, og ikke holde deris Hustruer, Børn og Tyende der fra, da bør de dobbelt Straf at være undergivne.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:44