Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 5 Cap.


[Til registeret]

5 Cap. Om Børns Forseelse imod Forældre, item Husbonds og Hustruis


1 Art.
Findis nogen at være sine Forældre Ulydig, og foragte deris christelige Formaninger til Guds Frygt, Ærlighed, Ædruhed, Fredsommelighed, Flittighed, Sparsommelighed og dislige, og det skielligen bevisis, miste Arv efter dennem.

2.
Bander nogen sine Forældre, eller dennem Ubluelig tiltaler, eller paataler paa Ære og Lempe, miste Arv, og straffis med Jern og Arbejd paa Bremmerholm, om det er Mands-Person, eller i Spindehuset, om det er Qvindfolk, deris Livs Tid.

3.
Slaar nogen sine Forældre, da er det Halsløs Gierning.

4.
Slaar Hustrue sin Husbond, og giør ham Skade, da er det ligesom hun det mod en Fremmet giort hafde.

5.
Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond, og ej med Vaaben; Men giør hand dem Saar, med Aad, eller Æg, eller slaar dem Lemmer sønder, eller skader dem paa deris Helbred, da straffis hand saa som hand en fremmet hafde giort Skade.

6.
Den samme er og Hustruens Ret over hendis Børn og Tyende.

7.
Handler nogen Husbond tyrannisk og Uchristelig med sin Hustrue, og det hannem skielligen overbevisis, da straffis hand med Bremmerholm, eller anden høj Straf efter hans Stand og Vilkor.

8.
Handler Hustruen Uchristeligen med sin Husbond, da straffis hun med Spindehuset.

9.
Ere Husbond og Hustrue lige skyldige til ond Forligelse imellem sig indbyrdis, og forargeligt Levnet, da bør de begge at straffis saaledis, som sagt er.

s. 240

10.
Handler nogen Husbond Ulovligen og Utilbørligen med sine Tienere, eller Bønder, da er det ligesom saadan Gierning skede imod Fremmede, og de have Magt til at søge deris Ret imod Husbonden, som imod en Fremmet.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:45