Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 7 Cap.


[Til registeret]

7 Cap. Om Afhug og Saar.


1 Art.
Skær, eller afhugger, nogen forsætligviis, eller af Foragt, anden Mands Næse, Øre, Tunge, Haand, Fod, Fingre, eller dislige Lemmer, eller slaar, eller stikker, hans Øje ud, da bør hand at straffis paa Holmen i Jern sin Livs Tid,

s. 243

eller at miste sin Fred, og hans Boeslod være forbrut, halvdeelen til den hand haver skadet, og halvdeelen til sit Herskab; Men skeer det i Slagsmaal, at mand mister nogen af disse Lemmer, da bødis for hver af dennem fuld Mandebod, trende atten Lod Sølv.

2.
Hugger, stikker, eller slaar, mand anden Saar, då bødis for hver Saar, som er ej beenhugget, eller igiennemstunget, trende tre Lod Sølv.

3.
End er det Hulsaar, eller beenhugget, saa at Been tagis af, eller Arret er i samme Been, og flyder op og neder, eller tvennit, som haver to Hul, saa som mand vorder stunget enten igiennem Laar, eller Læg, eller Haand, eller andenstæds, da bødis trende sex Lod Sølv.

4.
Vorde Mands Lemmer lydte, og vorde dog noget nyttige, saa at hand kand baade krympe og rekke dem, da bødis trende tolv Lod Sølv.

5.
End vorder noget Lem døt og Unyttigt, da bødis derfor ligesom det var gandske afhugget.

6.
For alle de Saar, som mand ej kand skyle med Klæder, eller Haar, som er Saar i Ansigt og paa Hænder, bødis halv mere, end for andet Saar.

7.
Men vorder der Lyde paa, saa som om Munden stander vrang og skev, eller Øie, eller Næse, da bødis halv Mandebod, trende ni Lod Sølv.

8.
For Stavshug og Steenshug og Beenshug og Nævehug, og Haargreb og Jordskuf og Klæders Sønderrivelse bødis trende sex Lod Sølv.

9.
End vorder Mand trælbaaren, saa at hand ikke kand bære sig selv af det Stæd, men maa agis, eller bæris, derfra, saa at hand ligger deraf beenbrut og Uføer, da bødis derfor halv Mandebod, trende ni Lod Sølv.

10.
Styrter mand anden i Vandet af vred Hue, bødis lige saa meget.

11.
I alle disse Stykker skal den, der Gierningen giorde, foruden forskrevne Bøder betale Badskerløn, opholde den, som Skaden haver faaet, med hans Kost imidlertid, og give hannem en billig Penge for Lyden og Skaden, som den af gode Mænd sat vorder, efter beggis Vilkor og Lejlighed.

12.
Hugger mand anden Saar, eller stinger til Blods i Kongens Gaard, da skal den det giorde miste sin Haand.

s. 244

13.
Slaar mand anden Pust, Kæpshug, eller anderledis, i Kongens Gaard, saa at ej kommer Blod ud, da skal hand stingis igiennem sin Haand, og ristis ud imellem Fingerne.

14.
Bider mand anden, saa at hand deraf fanger Lyde, og det ej skeer af Nødværge, da skal hand først betale Skaden, og dernæst straffis yderlig paa sin Formue efter Skadens Beskaffenhed.

15.
Drager mand Kniv til anden, enddog hand ingen Skade giør dermed, bøde trende fem Lod Sølv.

16.
Giør hand Skade med den, da bøde hand foruden rette Bøder trende femten Lod Sølv.

17.
Drager Mand sit Sværd, eller Kniv, eller spænder sin Bysse og lægger Hanen paa imod anden med vred Hue i Kongens Gaard, da skal hand stingis igiennem sin Haand, om hand bliver greben med ferske Gierninger, enddog hand ingen Skade giorde dermed.

18.
Drager mand Kaarde, eller Kniv, til anden, eller med Hug og Slag overfalder nogen, i Kongens Nærværelse, eller Paasyn, da haver hand forbrut sit Liv.

19.
Ager, eller rider, nogen forsætligen paa Mand, Qvinde, eller Barn, og giør dennem Skade paa Liv, Helbred og Lemmer, da er det ligesom hand hafde giort det med sin egen Haand, og straffis paa Liv, eller Bøder, som Skaden er. Giør hand det af Fremfusenhed, eller Uagtsomhed, da straffis hand med Jern.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:46