Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 10 Cap.


[Til registeret]

10 Cap. Om Skade af anden Mands Vaaben, eller Fæ


1 Art.
Udlaaner nogen sine Vaaben, Kaarde, Kniv, Staver, Kæp, eller noget saadant, som mand kand giøre Skade med, til anden Mand, naar hand er i Trette og Klammeri med nogen, eller og det bevisligt giøris, at det var hannem vitterligt, som udlaante dem, at den anden vilde giøre Skade dermed, og den, som fik Vaaben i Hænde, giør nogen Skade dermed, da bøder den, som dem udlaante, halv saa meget som den, der Skaden giorde.

s. 249

2.
Fanger mand Skade af anden Mands Hors, eller Nød, eller noget andet Fæ, eller Hund, som gaar løs, og den, som Skaden fik, ikke selv foraarsagede det, da skal den, som Fæet, eller Hunden, ejer, give Badskerløn. End fanger hand Lyde deraf, da bøde den, der Fæet, eller Hunden, ejer, Lyden efter Sagens Beskaffenhed. En Hund, som haver giort saadan Skade, og haver Vane dertil, skal af Ejermanden selv ødelæggis; Hvis det ej skeer, da være hand forfalden til højere Bøder, naar Hunden atter giør Skade; Og være en hver frit for at ihielskyde Hunden, hvor den findis.

3.
Dræber nogen Mands Hest, eller noget andet Fæ, som mand lovligen maa have, noget Menniske, da skal Ejermanden bøde tre Lod Sølv, og giøre sin Eed, at hand ej vidste, at det Fæ hafde den Vane. End skeer det anden Gang, mens hand haver saadant Fæ i sin Hævd, da afsone det hos den Afdødis Arvinger efter sin Formue.

4.
Føder mand vilde Diur op, som ere Ulve, eller Biørne; Hvad Skade de giøre, derfor bøder Ejermanden og den, som dem i Hævd haver, ligesom hand den selv giort hafde.

5.
Bide, stange, eller slaa, en Mands Bæster, eller Fæ, anden Mands Bæster, eller Fæ, ihiel, da skal den, som ejer Bæst, eller Fæ, der Skaden giorde, betale den anden halv saa meget, som det Bæst, eller Fæ, var værdt, der dræbt blev, saa fremt at det, som dræbt blev, var saa got, eller bedre, end som det, der dræbte; Men var det, som dræbt blev, ringere end det, som dræbte, da skal dets fulde Værd betalis. Fange de anden Skade, saa de ikke døe der af, da betalis Skaden efter Dommerens, og sex uvillige Mænds Kiendelse.

6.
Bider Hund anden Mands Qvæg ihiel, eller jager det i Udføre, da bøde den, der Hunden ejer, første Gang halv Skaden; Men skeer det tiere, da bøde for hver Gang heel Skaden.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:48