Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 21 Cap.


[Til registeret]

21 Cap. Om Æresager


1 Art.
Siger mand anden noget til i Kroehuus, Møllehuus, Smedehuus, eller andenstæds i slig Forsamling, da maa den, der sigtet er, stævne den anden til Tinge for slig Snak og Paasagn. Vil den da det ikke bestaa, og ej er bevisligt, eller siger sig at vide ingen Skiel dertil, andet end hand haver hørt løst Folk saa sige, da skal Dommeren finde ham Sagisløs Hiem igien.

2.
Sigter een den anden for nogen Uærlig Sag til Tinge, for Dom, eller i nogen anden ærlig og ædru Forsamling, og skielder hannem for Løgner, Skelm, Tyv, eller saadant, som den andens Ære og Lempe egentlig angaar, og det strax begæris, at de nærværende dragis til Minde, og det ikke kand bevisis hannem over, da bør den det sagt haver at være en Løgner, og bøde sine tre Mark; Og skulle Dommerne give det fra sig beskrevet, om saadan Æreskænden paa Tinge og for Retten forrefalder, og den Sigtede det strax begærer at skrivis og antegnis.

3.
Siger nogen om anden Mand i hans Fraværelse det, som hans Ære og Lempe angaar, og det med lovfaste Vidner i Tide bevisis, og hand ej saadan Paasagn lovligen kand bevise, da søgis hand derfor, ligesom hand den anden det personligen tilsagt hafde.

4.
Ere Ordene ikke nogens Ære og Lempe for nær, og dog kiendis af Dommeren at være Utilbørlige, da maa de med Pengestraf forsonis, eftersom de ere grove til; Og skal ingen Ære-Dom udstædis for Ord, som Ære og Lempe ikke vedkomme, og ved hvilke ingen sigtis paa ærlig Navn og Røgte.

s. 271

5.
Overskielder mindre Mand, som allerede er dømt til sine tre Mark, eller og ond Qvinde, nogen med ærrørige Ord, da skulle de enten forvisis Byen, om de i Kiøbstæderne ere, eller Fogderiet, om de paa Landet ere, eller straffis med Holmen, eller Spindehuset.

6.
Kalder mand anden Tyv, Horesøn, Forræder, eller andre Ubeqvems Ord; Er hand ved sin fulde Lavalder, da blive hand selv den samme Mand, med mindre hand den anden saadan Gierning skielligen overbevise kand: Er hand mindre Aaring, miste sin Hud.

7.
Befindis nogen med skammelig Løgn muntlig, eller skriftlig, at ville sætte deris Øvrighed, Geistlig, eller Verdslig, eller andre hæderlige Folk og ærlige Hustruer, eller Møer, nogen Skandflik paa, bøde sine tre Mark, og derforuden trende fyrretyve Lod Sølv; Og hvis hand ikke haver at bøde med, da bør hand at slaais til Kagen og bære Stene af Byen.

8.
Overbevisis nogen at have skrevet, eller opslaget, Skandskrifter og Pasqviller paa ærlige Folk, og haver ikke været sit Navn bekient, da bør hand at miste sin Ære, og gaa i Jern sin Livs Tid paa Holmen, eller andenstæds. Er det paa Øvrigheden, miste sin hals.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:53