Chr. Vs NORSKE LOV: Forklaring paa Vidners Eed


[Til registeret]
Forklaring
paa
Vidners Eed,
og Formaning til dem for Retten, efter som mælt er i den første Bogs trettende Capitels ottende artikkel.

Hvert Menniske, som vil svære nogen Eed, skal opløfte tre Fingre,som ere: Tommelfingeren, Pægefingeren og den middelste Finger. Ved den første Finger, som er Tommelfingeren, forstaais Gud Fader, ved Pægefingeren Gud Søn, ved den tredie Gud den hellig Aand. De andre to smaa Fingre bøjer hand ned i Haanden: Den ene betyder Menniskens ypperlig Siel, som ligger skylt udi Mennisken: Den femte og minste Finger betyder Legemet, ligesom det der er lidet og ringe at agte imod Siælen. Ved den ganske Haand betydis een eniste ævig og almægtig Gud og Skaber, som haver skabt Mennisken og Alle Creature i Himmelen og paa Jorden. Hvilket Menniske der nu er saa Ugudeligt, fordærveligt og sig selv saa fiendsk, at hand svær en falsk Eed, eller ikke holder den Eed, som er soren, hand synder i saadan Maade, ligesom hand kunde saa sige: Om jeg svær falskelig, da straffe mig Gud Fader, Gud Søn og Gud den Hellig Aand, at Guds den himmelske Faders Skabelse, der hand skabte mig og alle Mennisker efter sit Billede, dertil med al hans faderlig Godhed, Naade og Barmhiertighed komme mig ikke til Gavn, men at jeg som en motvillig haardnakket Overtræder og Synder bliver straffet ævindelig udi Helvede. Item: Hvilket Menniske, der svær falskelig, eller ikke holder den soren Eed, hand taler ligesom hand vilde sige: Som jeg svær falskelig, saa straffe mig Gud Fader, Gud Søn, og Gud den Hellig Aand, at Guds Søns, vor Herris Jesu Christi, ydmyge Manddoms annammelse og hans kostelige og blodige Sveed og Uskyldige bitre Pine, hans hellige dyrebare Blod, som blev udgydet for Menniskens Synder, hans forsmædelige Død, hans underlige Opstandelse, hans herlige vældige Himmelfart, og alt det som Jesus Christus vor eniste Mægler haver forhværvet sine Udvalde, være altsammen mig til forgævis, og hielpe mig ikke til Salighed, men at den Herre Christus være mig paa den yderste Dag en streng Dommer, der mig for mine Misgierningers Skyld dømmer og fordømmer med sin strenge Dom til ævig Pine, og Antvorder mig Helvedis Bødel i Vold at pinis ævindelig. Item: Hvem som falskelig svær, eller holder ikke sin soren Eed, hand taler ligesom hand vilde sige: Som jeg svær falskelig, saa straffe mig Gud Fader, Gud Søn og Gud den Hellig Aand, at den Hellig Aands Gierninger, hvilken der er udgangen og sent de hellige Apostle og alle troe Christne til Trøst, ikke komme mig til Hielp, men at jeg bliver udelukt fra den Christelige Kirkis Menighed, ikke nyder dens Bøn got ad, eller bliver deelagtig derudi, og at Evangelii trøstelige Prædiken intet hielper mig, mine Synder blive mig aldrig forladne, og at jeg ikke opstaar til den Herlighed, som de troe Christne er bereet af Ævighed, men at jeg bliver forskut med Liv og Siæl i den ævige Fordømmelse. Item

s. 274

hvilket Menniske, som falskelig svær, hand modsiger og afsiger Gud Fader, Gud Søn og Gud den Hellig Aand og alle Guds gode Helgene og de Hellige Udvalde Engle, giver sig med Liv og Siæl Diævelen og alt hans Selskab udi Helvede i Vold, der at blive og brænde med og hos dem udi Helvedis Afgrund til ævig Tid, hvor slet ingen Forløsning er. Item: Hvilket Menniske, der svær falskelig, hand taler ligesom hand vilde sige: Dersom jeg svær falskelig, da være forbandet alt det jeg i denne Verden ejer og haver: Forbandet være min Jord, Ager og Eng, saa jeg aldrig af dem nyder nogen Frugt, eller Grøde: Forbandet være mit Qvæg, mine Bæster, mine Faar, saa at de aldrig efter denne Dag trivis eller lykkis for mig; Ja forbandet være jeg i alt det jeg tager mig for at giøre.

O Menniske betænk dette ganske flittelig, og merk, hvilken gruselig, haard og streng Dom du giver over dig selv, naar du svær falskelig. Et fromt Christeligt Hierte maatte vel med Rette forfærdis og skælve derfor, efterdi en falsk Eed haver saadant med sig, at et meeneedigt Menniske giver sig selv fra Gud, udelukker sig fra alle hans Velgierninger timelige og ævige, og afskiller sig fra den ganske Christelige Menighed, og vil være ævig fortabt og fordømt med Liv og Siæl; Derfor skulle hver Christen vogte sig for falsk Eed og for lettelig at svære, saa fremt som hand haver sin Siæls Velfærd og Salighed kier: Det unde os alle Gud Almægtige ved sin kiere Søn, vor Herre Jesum Christum!

Amen.

s. 275

[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:54