Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 17 Cap.


[Til registeret]

17 Cap. Om Baand og Fængsel


1 Art.
Ingen maa bindis, med mindre hand paa saadanne ferske Gierninger gribis, som han bør at lide for paa Liv, eller Lemmer, eller selv paa Tinge vedgaar saadanne Gierninger, eller med Tingsdom for saadanne Sager er forvunden. Ellers skal en hver, som i saa Maader for Ret og Ting beskyldis, være sikker og fri til Tinge og fra, og tillat at svare for sig; Dog at hand stiller Borgen for sig.

2.
Gribis nogen om Nattetide i anden Mands Huus, eller i hans Gaard med sande Tegn, at hand ville stiæle, eller giøre Vold, da maa hand bindis.

3.
Tager mand nogen og binder, for hvad Sag det være kand, og ej fører hannem til Kongens Foged, eller anden Øvrighed, men lader hannem før løs, da bøde hand trediesindstyve Lod Sølv.

4.
Slipper Misdæder ud, og vorder løs af Baand og Fængsel, da maa mand tage hannem, hvor mand hannem finder.

5.
Vil Kongens Foged, eller Øvrigheden, ej annamme Misdæderen af Sagsøgeren, naar det af dennem begæris, og lade hannem forvare, og Misdæderen derover fra Bonden bortkommer og vorder løs, da er hand angerløs, som bant hannem; Men Kongens Foged, eller Øvrigheden, bør at bøde trediesindstyve Lod 3ølv; Men findis det nogen Tid, at hand er undkommen med Fogdens, eller Øvrighedens Villie, eller Videnskab, Raad eller Daad, da dømmis der paa for Overret, hvad Bøder de i højeste Maade skal være til forfalden, eller og paa deris Embede, eller Person, efter Sagens Lejlighed.

6.
Binder mand nogen med Uret, bøde trediesindstyve Lod Sølv.

7.
Findis nogen rasendis, eller galind, da maa, hvem der vil, hannem binde, og føre hannem til Tinge, og tilbyde hans Frænder hannem, og de ere pligtige at forvare hannem, saa fremt de have Middel dertil; Hvis ikke, da bør Øvrigheden at sætte hannem i Forvaring.

s. 47

8.
Naar nogen antreffis paa anden Mands Gods, som med Rette maa gribis, da bør de, som hannem gribe og bortføre ville, at give Jorddrotten, eller hans Fuldmægtig, eller hans Bonde, som boer paa Godset, om Jorddrotten, eller hans Fuldmægtig, ikke er saa nær tilstæde, det tilkiende, før end de hannem af Godset bortføre.

9.
End vil nogen dennem derudi forhindre, og hand derover undkommer, da bør de at skaffe hannem tilstæde igien, og bøde deris trediesindstyve Lod Sølv, og derforuden andre Bøder, efter Loven, om de giøre nogen Skade; Fange de selv derover Skade, have Skaden for Hiemgield.

10.
Tagis nogen Fange bort med Vold udaf Fængsel, eller fra Retten og Exsecutionen, da have de, som det giøre, forbrut deris Fred og Boeslod.
[Til registeret]

Publisert 19. mars 2013 10:42