Chr. Vs NORSKE LOV: Register

[Til forsiden] REGISTER  

 

    Side
Fortale   11
 
Første Bog. Om Retten og Rettens Personer.
Cap. 1. Om den Lydighed mand Lovgiveren og Loven skyldig er 14
Cap. 2. Om Værneting 15
Cap. 3. Hvor og naar Ting og Rettergang skal holdis, og hvad der skal handlis 18
Cap. 4. Om Stævnemaal, Kald og Varsel, og Opsættelser 21
Cap. 5. Om Dommere 26
Cap. 6. Om Indstævning til højere Ret 31
Cap. 7. Om Lav-Rettis-Mænd, eller Ting-Mænd 34
Cap. 8. Om Skrivere ved Retten 36
Cap. 9. Hvo der maa gaa i Rette for sig selv, eller for andre 38
Cap. 10. Om Forfald og Skudsmaal 40
Cap. 11. Om Hiemmel 40
Cap. 12. Om Skikkelighed for Retten 41
Cap. 13. Om Vidner og Tings-Vidne 42
Cap. 14. Om Sigtelse og Eed 45
Cap. 15. Om egen Bekiendelse 46
Cap. 16. Om Granskninger 47
Cap. 17. Om Baand og Fængsel 47
Cap. 18. Om Pinlig Forhør 48
Cap. 19. Om Arrest og Beslag 48
Cap. 20. Om Maning 50
Cap. 21. Om Borgen og Forløfter 51
Cap. 22. Om Bønder og Dommis Exsecution, Nam, Indførsel og dislige 52
Cap. 23. Om Dom- og Brev-Penge og Skriverløn 61
Cap. 24. Om Supplicationer 65
 
Anden Bog. Om Religionen og Geistligheden.
Cap. 1. Om Religionen 67
Cap. 2. Hvo der maa prædike og til Præste-Embedet kaldis og indviis 67
Cap. 3. Hvorledis Præster skal kaldis 68
Cap. 4. Om Præsternis Embede med Tienisten i Kirken og Prædiken 70
Cap. 5. Om Præsternis Embede med Sacramenterne og lønlig Skriftemaal 72
Cap. 6. Om Præsternis Embede med Ungdommens Undervisning 76
Cap. 7. Om Præsternis Embede med Husbesøgelse, Omsorg for de Fattige, Sygis og Misdæderis Besøgelse 76
Cap. 8. Om Præsternis Embede med Egtefolk, Jordemodere og Barselqvinder 77
Cap. 9. Om Præsternis og deris Medhielperis Embede, og Kirkens Myndighed imod de Ubodfærdige 78
Cap. 10. Om Præsters Embede med Lig 84
Cap. 11. Om Præsters Liv og Levnet, Forseelser og Bøder 85
Cap. 12. Om Præsters Boliger og Indkomster 88
Cap. 13. Om Præste-Enkers og Arvingers Vederlag, som kaldis Naadens Aar 89
Cap. 14. Om Capellaner, eller Præsternis Medtienere 91
Cap. 15. Om Dægne og Substituter 93
Cap. 16. Om Provster 94
Cap. 17. Om Superintendenterne, som ere de rette Bisper i Kirkerne 96
Cap. 18. Om Skolerne og Gymnasiis 99
Cap. 19. Om Hospitaler og Fattige 102
Cap. 20. Om Bøger og Almanaker 104
Cap. 21. Om Kirkernis Tilsyn, Indkomster, Udgifter, Bygning 105
Cap. 22. Om Tiende 115
 
Tredie Bog. Om Verdslig- og Huus-Stand.
Cap. 1. Om Kongens Befalingsmænd og andre Betiente 117
Cap. 2. Om Privilegerede Personer 118
Cap. 3. Om Borgere i Kiøbstæderne 118
Cap. 4. Om Øvrighed og andre Betiente i Kiøbstæderne 119
Cap. 5. Om Kæmnere 121
Cap. 6. Om Taxereborgere 121
Cap. 7. Om Lav og Haandverker 122
Cap. 8. Om Omløbende Kræmmere 123
Cap. 9. Om Markeder 123
Cap. 10. Om Maal og Vægt 123
Cap. 11. Om Skydsfærd og Færgemænd 124
Cap. 12. Om Atskilligt, som Bøjgde-Folk i Almindelighed angaar 125
Cap. 13. Om Odelsmænd og Jorddrotter 130
Cap. 14. Om Lejlændinge 131
Cap. 15. Om Rydning 139
Cap. 16. Om Veje 141
Cap. 17. Om Vaaben, som hver bør at eje og om Ved-Varder 141
Cap. 18. Om Egteskab 142
Cap. 19. Om Umyndige og Værger 149
Cap. 20. Om Overformyndere og Børn 154
Cap. 21. Om Tienistefolk paa Landet og i Kiøbstæderne, Inderster og Løsgængere 155
Cap. 22. Om Jøder og Tatere 158
 
Fjerde Bog. Om Søeretten.
Cap. 1. Om Skipperis Styremænds og alle andre Skibs-Betienters Antagelse, Løn og Forhold 160
Cap. 2. Om Fragt, Tilsyn og Regnskab 167
Cap. 3. Om Ulykkelige Hendelser Averie og Lodsmænd 171
Cap. 4. Om Skibbrud og Vrag 176
Cap. 5. Om Bodmerie og Biilbreve 178
Cap. 6. Om Asseurance 179
Cap. 7. Om Admiralskab 181
Cap. 8. Om Søerettens Sagers Udførelse 182
Cap. 9. Om Kongens Søefolk 183
 
Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.
Cap. 1. Om Contracter og Forpligter 185
Cap. 2. Om Arv og Skifte 186
Cap. 3. Om Odels Kiøb og Løsning, og anden Kiøb, Sal og Mageskifte 200
Cap. 4. Om Gave og Bebrevelse 207
Cap. 5. Om Hævd 210
Cap. 6. Om Udlæg og Indførseler 210
Cap. 7. Om Pant 212
Cap. 8. Om Laan, Leje og betroet Gods 214
Cap. 9. Om Hittegods 217
Cap. 10. Om Jagt 218
Cap. 11. Om Vand, Vejdestæder og Fiskeri 220
Cap. 12. Om Hvale og Sælevejde 223
Cap. 13. Om Gield 225
 
Siette Bog. Om Misgierninger.
Cap. 1. Om vildfarende Lære, Guds Bespottelse og Troldom 234
Cap. 2. Om Sværen og Banden 235
Cap. 3. Om Helligbrøde 236
Cap. 4. Om Forgribelse imod Kongens Højhed, eller Crimine Majestatis 238
Cap. 5. Om Børns Forseelse imod Forældre, item Husbonds og Hustruis 240
Cap. 6. Om Manddrab 241
Cap. 7. Om Afhug og Saar 243
Cap. 8. Om Udfordringer og Dueller 245
Cap. 9. Om Husfred, Kirkefred, Tingfred, Vejefred, Plovfred 247
Cap. 10. Om Skade af anden Mands Vaaben, eller Fæ 249
Cap. 11. Om Vaadis Gierning 250
Cap. 12. Om Nødværge 252
Cap. 13. Om Løsagtighed 253
Cap. 14. Om Vold og Herverk 258
Cap. 15. Om Ran 260
Cap. 16. Om Røveri 262
Cap. 17. Om Tyveri 263
Cap. 18. Om Falsk 268
Cap. 19. Om Mordbrand og anden Ildebrand 269
Cap. 20. Om Fæis Drab, eller Saar 270
Cap. 21. Om Æresager 271
Cap. 22. Om Hustruis, Børns, eller Tieneste-Tyendis Forlokkelse 272

Eeden, som Dommere skulle svære Kongen, eftersom mælt er i den første Bogs femte Capitels første Artikel
273
Forklaring paa Vidners Eed, og Formaning til dem for Retten, eftersom mælt er i den første Bogs trettende Capitels ottende Artikel 274
Tavle, paa hvad Tider Bøjgde-Tingene i Norge holdis skal 276


 

[Til forsiden]

 

Publisert 19. mars 2013 10:42 - Sist endret 27. okt. 2017 12:58