Avhengighet som skade - et rettsfilosofisk syn på røykedommen i Rt. 2003 s. 1546

Publisert i

Tidsskrift for Erstatningsrett

Sammendrag

Arlikkelen kritiserer tingretten. lagmannsretten og Høyesteretts dommer i Lund-saken, og hevder at Høyesteretts behandling i særdeleshet er lite tilfredsstillende. Hovedsynspunktet i kritikken er at Høyesterett gar ut fra at den avhengighet som tobakksrøykingen hadde påført Robert Lund, ikke ble betraktet som en skade. Denne avhengigheten er korrelert med permanente hjerneendringer som følge av nikotininntaket. Disse endringene var etter all sannsynlighet opparbeidd i den tidsperiodedommen slår fast er aktuell for ulovsfesta objektivt erstatningsansvar. Dersom avhengigheten betraktes som en skade. må man vurdere denne skaden, og i særdeleshet om den er en årsak til andre og senere skader hos Lund.

By Olav Gjelsvik
Published Dec. 16, 2011 11:40 AM - Last modified Mar. 10, 2014 3:12 PM