Meningen med samfunnsvitenskap

Publisert i

Gyldendal Akademisk

Sammendrag

(Fra innledningen) "I have tried him drunk and I have tried him sober, and I can make nothing out of him," sa Karl II av England om sin nevø, prins Georg av Danmark. Vi forsøker alle, sent og tidlig, å trenge inn i andres sinn. Vi vil forstå hvordan andre mennesker har det, hva de tenker, og hvorfor de oppfører seg slik eller sånn. Samfunnsforskere går til verks på en særlig systematisk måte. De studerer dessuten sammenhengen mellom mentalt liv og samfunnsliv: hvordan tanker og handlinger blir til institusjoner og andre sosiale fenomener. …
Den første delen av boken har tre kapitler, som behandler to ontologiske emner: Hva er, i bunn og grunn, et samfunn, og hva slags fenomen er menneskesinnet? Den andre delen har fire kapitler, som alle kretser rundt et epistemologisk problem: Hva skal til for å få frem sannheten om hva mennesker tenker og gjør?
Samfunnsvitenskap gir også plass til spørsmålet om hvordan mennesker bør leve. Hva skal til for å besvare det på en troverdig måte? Den tredje delen av boken, som har to kapitler, handler dels om etisk begrunnelse, dels om etikkens ontologi. Kan vi vite hva som er riktig og galt? … Er det et faktum at noe er riktig og annet er galt?

Innholdsfortegnelse: 1. Sosial fenomener. 2. Menneskesinnet. 3.Handling. 4. Sannhet og feilbarlighet. 5.Å studere andres sinn. 6. Å forklare handling. 7. Aktør, struktur og lovmessighet. 8. Etisk sannhet. 9. Etisk begrunnelse

By Raino Malnes
Published Dec. 16, 2011 11:40 AM - Last modified Mar. 10, 2014 3:13 PM