Disputas: Lyd i nyere film og videokunst

Cand.philol. Tina Rigby Hanssen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for  philosophiae doctor (ph.d.): Strategies of Silence and Background Noise in Artists’ Film and Video

Tina Rigby Hanssen

Lyd i film tas ofte for gitt. Likevel blir en film uten lyd aldri helt det samme. Men hvordan påvirker lyd vår opplevelse av tid og rom? Hvordan kan stillhet og bakgrunnslyd være med på å etablere nye former for lytting innenfor en gallerikontekst? Og hvordan kan organiseringen av lyd i gallerirommet fremme lytteprosessen?

Tina Rigby Hanssen har i sitt doktorgradsarbeid tatt for seg den rolle og betydning lyd har i nyere film og videokunst. Sentralt står et utvalg film og videoinstallasjonsarbeider, samt et lydvandringsprosjekt. Hanssens avhandling ser spesielt på hvordan stillhet og bakgrunnslyd benyttes for å fremme ulike opplevelser av tid og rom, og hvordan lyd er med på å etablere en multisensorisk erfaring med ny medieteknologi. Et hovedargument er at stillhet og bakgrunnslyd er estetiske virkemidler som er med på å etablere økt oppmerksomhet omkring lytting og det auditive innenfor en gallerikontekst. Å lytte innebærer i større grad en kontinuerlig utveksling mellom ulike former for lytting og ulike oppmerksomhetsstrategier; fra ytre til indre lytting, fra konsentrert til allestedsnærværende lytting. Avhandlingen viser også hvordan gitte former for lydteknologi og presentasjonsformer bidrar til å skape nye betingelser for vår lytting i gallerirommet, og hvordan lyd på ulike måter benyttes for å bygge opp under vår forestillingsevne, hukommelse og produksjon av minner.

Hanssens avhandling bidrar med ny teoretisk og analytisk forståelse av hvordan lyd fungerer i relasjon til bevegelige bilder, og hvordan vi på ulike måter blir påvirket av lyd innenfor en gallerikontekst. Ved å betrakte gallerirommet som et særegent lydmiljø utvides forståelsen av film og videokunst som kun visuelt betinget til også å omfatte lytting, det auditive og de audiovisuelle relasjoner.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 2. februar 2012, kl. 17.15, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Diskuter forholdet mellom sansning av lyd og bilde".

Bedømmelseskomité

  • Professor Bente Larsen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Peter Larsen, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Professor Astrid Naemi Söderbergh Widding, Stockholms universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Mathilde Skoie

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40