Disputas: De første filosofenes virkelighetssyn

Master Atle Sperre Hermansen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Process Ontology of the Ionian Presocratics

Atle Sperre Hermansen

Atle Hermansens avhandling legger frem en rekonstruksjon og nytolkning av den grunnleggende virkelighetsforståelsen (ontologien) til de første førsokratiske filosofene, Jonerne. Det argumenteres for at Jonisk ontologi fordrer en prosessmetafysikk fremfor en metafysikk basert på stabile substanser og materie. Forandring, prosess og hendelser er sentrale og fundamentale strukturer i Jonernes syn på naturen og virkeligheten. For dem er bevegelse og forandring naturlige aspekter av tingene som finnes; de søker forklaringer på hvordan ting endres, men ikke hvorfor.  Generelt sett er stabile entiteter fraværende i deres kosmologier; alt som finnes inngår i forandringsprosesser. De primære fenomenene i Jonisk virkelighetssyn er krefter, manifestert som individuelle fenomener.

Avhandlingen kritiserer Aristoteles’ tolkning av Jonerne som tilhengere av materiell monisme (MM). I følge MM består alt i verden av én type materie, som bare forandres i sine attributter. I følge Aristoteles valgte Jonerne hver sin materie som det første kosmiske prinsipp (vann, luft, det Ubegrensede, ild). Avhandlingen viser at Jonerne ikke hadde noe formelt kriterium for å skille ut den underliggende strukturen i fenomener fra hvordan disse fremsto for sansene; dermed utelukkes gyldigheten av begreper som ’materie’ og ’substans’, som betegner livløst stoff. De første kosmiske prinsippene var ikke de urstoffene eller den underliggende materien de ofte fremstilles som; de var levende, selvstyrende guddommeligheter og de største kreftene i kosmos.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 1. mars 2012, kl. 17.15, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "The Place of Justice in Presocratic Thought"

Bedømmelseskomité

  • Professor Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Svavar Hrafn Svavarsson, University of Iceland (andreopponent)
  • University Lecturer Miira Tuominen, University of Jyväskylä (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Øivind Andersen, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40