Disputas: Er ulikheter i helse den verste formen for urettferdighet?

Master Gry Wester ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): When are health inequalities unfair?

Gry Wester

Ulikheter i helse har i lang tid vært viet en god del oppmerksomhet, spesielt ulikhetene i helse mellom forskjellige sosioøkonomiske klasser. Som kjent øker risikoen for tidlig død og dårlig helse (inkludert nær alle kjente sykdommer) gradvis med synkende sosioøkonomisk status, slik at ulikhetene former en sosioøkonomisk gradient.

Når og hvorfor er slike og andre former for helseforskjeller urettferdige? Wester har i sin avhandling argumentert for at fordelingen av helse er rettferdig når andre viktige samfunnsgoder er rettferdig fordelt. Det vil si at ulikheter i helse er urettferdige når de er forårsaket av en urettferdig fordeling av andre ressurser.           

Denne konklusjonen bygger på et normativt syn på den moralske verdien av helse, og en kausal hypotese om årsakene til og mulige tiltak mot helseforskjeller. Wester argumenterer for at helse ikke bør anses som et ”spesielt” gode. Helse er en svært viktig del av vår velferd, men er likevel kun ett av flere elementer som alle er viktige for et godt liv. Fordelingen av helse bør derfor vurderes i sammenheng med fordelingen av andre goder.

Dette viser også hvorfor de sosioøkonomiske helseforskjellene er spesielt uheldige. For det første reflekterer de sosiale ulikhetene i helse en gruppering av flere onder; dårlig helse og lav inntekt. For det andre viser det seg at mange av de kjente årsakene til dårligere helse i denne gruppen er innenfor sosial kontroll.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. juni, 2012, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern.

17.15 - 18.00 Selvvalgt emne: "Ronald Dworkin's resource egalitarianism"

18.15 - 19.00 Oppgitt emne: “Presiser og utdyp hvordan du forstår begrepet "behov (need) for helsetjeneste", og drøft hvilke konsekvenser forståelsen får for ressursfordelingen."

Bedømmelseskomité

  • Dr. polit. Berit Bringedal, Legeforeningens forskningsinstitutt (førsteopponent)
  • Professor Lars Johan Materstvedt, NTNU (andreopponent)
  • Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Mathilde Skoie

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40