Disputas: Herodots frigjøring fra skjebnen

Cand.philol. Carlos Hernandez Garcés ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Καιρός, αἰτία and the experience of time in Herodotus’ Histories Narrative and the emergence of historical discourse

Carlos Hernández Garcés

I Herodots Historie, det eldste historiske verk som er bevart, var fortiden ikke et spørsmål om kronologi. Avhandlingen viser at Herodots hovedformål var å avdekke grunnene til at den politiske situasjonen i hans egen tid var blitt som den var. Herodots tilnærming gikk bort fra den rådende forestillingen om at skjebnen var (ene)herre over menneskeliv. Således beveget historieskrivningen seg inn i en uutforsket verden av abstrakte årsakssammenhenger og menneskelig ansvarlighet.

Carlos Hernández Garcés argumenterer imidlertid for at Herodots Historie på ingen måte begrenset seg til å redegjøre for forgangne hendelser, men fremmet en aktiv dialog mellom tekst og publikum. På Herodots tid var teatret og de demokratiske domstolene i deres blomstringstid. Ved å innlemme gjenkjennelige elementer av språket, talekunsten og prosedyrene fra de to kontekstene, som det greske publikumet hadde et godt øre for, «prøvde Herodot å engasjere folk i refleksjon over deres egne politiske avgjørelser i deres egne omstendigheter, og dermed gjøre fortiden gjeldende for nåtiden», sier Hernández Garcés.

Herodot får det til ved å representere i dramatisk form hvordan fremtiden så ut i øyeblikkene før en avgjørelse skulle tas i opptakten til og i løpet av krigen mellom grekerne og perserne. På denne måten fordelte han ansvaret på godt og vondt mellom dem som hadde tatt avgjørelsene i kritiske øyeblikk. Ved å peke på de aspektene som kunne overføres til sin egen samtid, innbyr Herodot tilhørerne til å lære seg å unngå tilsvarende feil. Da som nå kunne en høyere grad av varsomhet ved politiske uoverensstemmelser forebygge eskalering til full konflikt.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 7. september 2018 kl. 11:15 i Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Time, Explanation, and Historical Thinking in Herodotus against the Background of the Greek Literary Tradition"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Emily Baragwanath, University of North Carolina (førsteopponent)
  • Professor Silvio Bär, University of Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Eleni-Melina Tamiolaki, University of Crete (andreopponent)

Leder av disputas

Disputasleder er Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 28. aug. 2018 10:48 - Sist endret 7. feb. 2020 13:27