Disputas: Om Tankers Natur

Master Sara Kasin Vikesdal ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Vehicle Relationism: Essays on Samethinking and Samesaying.

Sara Kasin Vikesdal

Hva er en tanke? En tanke kan forstås som en sammensetning av mindre bestanddeler - begreper. Hvilke egenskaper en gitt tanke har avhenger av hvilke egenskaper dens begrepslige byggeklosser har og hvordan disse er strukturert. Vikesdals avhandling handler om begreper og begrepsstrukturer, og om hvilken rolle disse spiller i forklaringen av resonnering og handling. Hun utvikler en ny teori om tankers natur.

Avhandlingen gir en kritikk av utbredte teorier om tanker og begreper. Vikesdal argumenterer for at ingen av disse rammeverkene i tilstrekkelig grad tar i betraktning tanker og begrepers relasjonelle egenskaper – hverken de relasjonene et individs tanker står i til andre tanker individet har, eller de relasjonene begreper innad i en tanke står i til hverandre.

Menneskesinnet kan forstås som en avansert datamaskin. Sinnet prosesserer og behandler tanker på en slik måte at informasjon kombineres og gir oss spesifikke slutnings- og handlingsmønstre. Det at informasjon kategoriseres ut ifra hvor vidt den antas å gjelde ett og samme objekt spiller en essensiell rolle for vår forståelse av hvordan informasjon prosesseres. Vikesdal viser at slik informasjonsprosessering kun kan forklares dersom tanker og begrepers relasjoner til hverandre står sentralt i ens teori. Hun utvikler et nytt og radikalt rammeverk hvor tankers fulle natur ikke kan forstås uten å se på deres relasjonelle egenskaper.

I avhandlingen viser Vikesdal hvordan dette nye rammeverket løser noen av de mest sentrale spørsmålene innen bevissthetsfilosofien. Disse spørsmålene var sentrale i arbeidet til filosofene Gottlob Frege og Bertrand Russell, og danner grunnlaget for mange av dagens debatter innen språk- og bevissthetsfilosofi.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 21. januar 2019, kl. 09.15, Hanna Ryggen-rommet, Lucy Smiths hus. "Sense and reference"

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Richard, Harvard University (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Dilip Ninan, Tufts University (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Simon Prosser, University of St Andrews (tredjeopponent)
  • Førsteamanuensis Rachel Sterken, University of Oslo 

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 7. jan. 2019 08:41 - Sist endret 15. jan. 2019 13:09