Disputas: Oppfinnelsen av den surrealistiske biologien

Master Emil Leth Meilvang ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ecstatic Life – Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen.

Doktorand Emil Leth Meilvang
Emil Leth Meilvang (foto: privat)

I avhandlingen Ecstatic Life – Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen analyserer doktorand Emil Leth Meilvang surrealistenes radikale behandling av den biologiske vitenskapen på 1930-tallet. Avhandlingen viser hvordan den kunstneriske avantgarden forsøkte å utvikle alternative biologiske tenkemåter som motsvar til tidens biopolitiske sinnelag.

Hva er relasjonen mellom kunst og biologi? Hvilke konsekvenser har det for kunsten hvordan den forstår den levende naturen, og hvordan virker kunstneriske ideer tilbake på den biologiske vitenskapen? I Ecstatic Life undersøker Emil Leth Meilvang den biologiske tenkningen til surrealistbevegelsen i Frankrike og Danmark på 1930-tallet. Gjennom syv nærstudier av ofte oversette surrealistiske kunstnere og forskere viser avhandlingen hvordan surrealismens intellektuelle ambisjoner strakk seg langt utover kunstens og kunsthistoriens domene, og inn i livsvitenskapenes historie. Dette forholdet har ikke tidligere blitt grunnleggende analysert av kunst- og kulturhistorikere.

Historisk situert i en tid preget av sterk sosial uro og kulturelt kaos, som har illevarslende paralleller til vår egen politiske samtid, demonstrerer avhandlingen hvordan biologien ble politisert og instrumentalisert på 1930-tallet – og hvordan surrealistiske kunstnere og biologer arbeidet strategisk for å finne alternative teorier som gikk imot tidens proto-fascistiske strømninger. Doktoravhandlingen kartlegger og fortolker, hvordan debatter internt i den surrealistiske bevegelsen overlapper med tidens presserende biopolitiske og sosiale spørsmål, og peker på hvordan våre ideer om naturen former og formes av politikk, filosofi og estetikk.

I en inngående undersøkelse av surrealismens vitenskapelige kilder viser Meilvang hvordan surrealistene beskjeftiget seg med biologien på svært spesifikke måter. Hvert kapittel utforsker ulike teorier om biologisk liv slik de ble formulert av de syv utvalgte kunstnere og forskere i avhandlingen, og som sammen utgjør hva man kan kalle en surrealistisk biologi. Gjennom biologiens prisme settes hittil upåaktede forbindelser mellom surrealistkretsene i Paris og København i relieff, noe som åpner for å vurdere selve avgrensningen av bevegelsen på ny. Meilvang undersøker, hvordan biologiens mest fundamentale begrep – selve ideen om organisk liv – historisk har vært innpodet med en lang rekke sosiopolitiske og kunstneriske betydninger, som utfolder seg over et bredt kulturelt spekter, fra det enkelte kunstverk til større forestillinger om den totale samfunnskroppen.

 

Emil Leth Meilvang gjennomførte en vellykket disputas 8. september 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Publisert 7. september 2020.
Oppgitt tema: Interrelations between Art and Science in French Surrealism
circa World-War-II

 

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Spyros Papapetros, Princeton University (førsteopponent)
  • Professor Jacob Wamberg, Aarhus University (andreopponent)
  • Professor Bente Larsen, IFIKK, University of Oslo (komiteens administrator)

Leder av disputas

Veiledere

  • Professor Aron Vinegar, Universitetet i Oslo
  • Professor Ina Blom, Universitetet i Oslo

Meld deg på fakultetets nyhetsbrev - ved å klikke her!

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 26. aug. 2020 14:57 - Sist endret 5. feb. 2021 12:37