Disputas: Kritiserer genierklæringen av Munch

Cand. philol. Lars Toft-Eriksen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Based on a True Story: Rereading Rolf Stenersen’s Image of Edvard Munch and the Myth of Genius

 

Lars Toft-Eriksen, kurator ved Munchmuseet

 

Myten om Munch står sterkt i vårt bilde av kunstneren, og Rolf Stenersens biografi Edvard Munch: Nærbilde av et geni (1944) har trolig mer enn noen annen biografi bidratt til byggingen av denne myten. I en ny doktorgradsavhandling ser Lars Toft-Eriksen nærmere på denne myten, og utforsker hvordan Stenersen, i nær dialog med kunstneren selv, har bidratt til mytebyggingen rundt Munch.

 

Gjennom en kritisk lesning av Stenersens biografi tar Toft-Eriksen for seg konstruksjonen av den mytiske forestillingen om Munch som geni, og setter den inn i en større historisk sammenheng. I sitt arbeide viser han hvordan denne framstillingen trekker på en rekke estetiske, ideologiske og kulturelle forestillinger om hva det vil si å være kunstner og geni.

Blant annet tar han for seg hvordan samtidens teorier om kjønn og seksualitet har bidratt til det mytiske bildet av Munch. På denne tiden ble kreativitet gjerne ansett som en kjønnsoverskridende og androgyn egenskap, som i Munchs tilfelle ifølge Stenersen ga seg til uttrykk i kunstnerens kjønnsuttrykk. Psykoanalytikere som Sigmund Freud forstod dessuten det kreative som et uttrykk for fortrengt seksualitet, noe som i stor grad preger Stenersens framstilling av Munch.

 

Stenersen iscenesetter Munch som et androgynt og aseksuelt geni. Ved å framstille Munch som en avviker som bryter med sosiale normer for kjønnsuttrykk og seksualitet skriver Stenersen kunstneren inn i en forestillingsverden, der kreativitet er nært knyttet til begrepet om det ubevisste, sier Toft-Eriksen og legger til: I avhandlingen viser jeg hvordan Stenersens bilde av Munch er preget av forfatterens interesse for psykoanalyse og surrealisme, og hvordan forestillingen om geniet helt siden romantikken er nært knyttet til idéer om det ubevisste som kreativitetens kilde.

Toft-Eriksen er ansatt ved Munchmuseet, og doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og museet.

 

Lars Toft-Eriksen gjennomførte en vellykket disputas 26. august 2020.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: Biography and Myth in Art History.

Bedømmelseskomité

  • Professor Emeritus Hans Dieter Huber, Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
    Stuttgart, Tyskland (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Allison Morehead, Queen’s University, Kingston, Canada (andreopponent)
  • Professor Ina Blom, IFIKK, Universitetet i Oslo (Komiteens administrator)

Leder av disputas

Forskningsdekan Mathilde Skoie

Veiledere

  • Øyvind Storm Bjerke
  • Knut Stene-Johansen

Meld deg på fakultetets nyhetsbrev - ved å klikke her!

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 14. aug. 2020 10:53 - Sist endret 5. feb. 2021 12:30