Disputas: Hva skal til for å forstå en ytring?

Master Kim Phillips Pedersen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Knowing What Is Said & Other Essays on Knowledge, Understanding, and Communication.

Kim Phillips Pedersen

Hva skal til for å forstå en ytring? Hvordan får vi kunnskap om en ytrings meningsinnhold?

Mange har svart på disse spørsmålene ved å vise til sanseerfaring: Vi forstår en ytring og får kunnskap om dens meningsinnhold ved å høre eller å se hva som ble sagt. Phillips argumenterer for at slik forståelse og kunnskap ikke er basert på sanseerfaring, men heller er slutningsbasert: Man kommer frem til hva som ble sagt ved å spontant trekke slutninger på bakgrunn av videre oppfatninger, blant annet om den umiddelbare konteksten, om ytrerens intensjoner, om kultur, og om ords betydning.

Kommunikasjon er en av våre viktigste kilder til kunnskap om andre mennesker, oss selv, og om verden overhodet. For at kunnskap skal kunne overføres gjennom kommunikasjon, må en rekke betingelser være tilfredsstilt. Å få klarhet i disse betingelsene er viktig blant annet for å kunne identifisere faktorer som truer kunnskapsoverføring, og å belyse akkurat hvordan slike faktorer utgjør en trussel.

Phillips viser at én betingelse for kunnskapsoverføring er at den som lytter må vite hva som ble sagt i en ytring – den må altså ha kunnskap om meningsinnholdet i ytringen. Avhandlingen forsvarer blant annet en teori om hvordan man får slik kunnskap: Man får den gjennom å trekke slutninger på bakgrunn av en mengde bakgrunnsoppfatninger.

Teorien kan for eksempel belyse hvordan økt polarisering og ulikhet truer kunnskapsoverføring.  Den kan vise hvordan ulike problematiske bakgrunnsoppfatninger påvirker en persons fortolkning av gitte ytringer i gal retning, og dermed fører til at en betingelse for kunnskapsoverføring ikke blir tilfredsstilt.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 11. februar 2020, kl. 16.15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, «Is testimony a special source of knowledge?»

Bedømmelseskomité

  • Professor Anandi Hattiangadi, Stockholm University (førsteopponent)

  • Senior Lecturer Alex Barber, Open University (andreopponent)

  • Senior Lecturer Patrick Greenough, University of St Andrews

  • Associate Professor Sebastian Watzl, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

  • Herman Cappelen
  • Katherine Hawley, University of St Andrews
  • Matthew McGrath, Rutgers University
Publisert 29. jan. 2020 12:59 - Sist endret 15. des. 2020 12:25