Vedtekter for Norsk Kant-selskap

§ 1. Formål

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

§ 2. Årsmøtet

Hvert år holdes det årsmøte. Årsmøtet velger selskapets styre, godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett, og fastsetter kontingent. Årsmøtet tar også stilling til eventuelle andre saker som forelegges det av styret eller andre medlemmer. Personer som har bedt om å stå på vår postliste er automatisk medlemmer av Norsk Kant-selskap, men kun medlemmer som er nordmenn eller er bosatt i Norge har stemmerett og kan velges til verv. Vedtak på årsmøtet gjøres med alminnelig flertall, med unntak for vedtektsendringer, se § 5.

§ 3. Styret

Styret velges på årsmøtet, men det er mulig å forhåndsstemme via e-post. Styret skal bestå av leder, nestleder og 3-6 medlemmer. Ledervervet kan eventuelt deles på to personer. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder og nestleder alternerer om å være på valg. Leder eller nestleder velges for seg. Ellers overlates det til styret å fordele andre styreoppgaver seg imellom. Som et minimum bør styret peke ut en sekretær og en kasserer.

Styret står for driften av selskapet, etter de pålegg og retningslinjer som årsmøtet vedtar. Styret søker midler til selskapets virksomhet, og planlegger og gjennomfører arrangementer av forskjellig art: enkeltforedrag, dagsseminarer, symposier eller forskerutdanningskurs. Det bør være minst ett arrangement hvert semester.   Styret kan delegere konkrete oppgaver til andre medlemmer, og engasjere utenforstående personer om det er naturlig.

Styret sender ut innkalling til årsmøtet med saksliste minst én uke før møtedato. Styret framlegger årsberetning, regnskap, budsjett, forslag til kontingent og forslag til valgkomité for årsmøtet. Styret forbereder også eventuelle andre saker som det selv eller andre medlemmer ønsker lagt fram for årsmøtet.

§ 4. Vedtektsendring

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall etter skriftlig forslag fra styret eller andre medlemmer. Forslag til vedtektsendring skal sendes ut sammen med  innkalling til årsmøtet.

Publisert 3. mars 2011 23:55 - Sist endret 21. apr. 2016 18:42