English version of this page

Linguistic Competence (avsluttet)

Dette prosjektet tek opp tre samanknytte problemstillingar omkring den typen kompetanse som ligg til grunn for språkleg handling. Den fyrste gjeld spørsmålet om korleis språkleg handling viser ei form for ferdigheit. Den andre tek føre seg problemstillingar omkring kunnskap om ords meining. Den tredje gjeld spørsmål omkring syntaktisk kompetanse og tileigning av slik kompetanse.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene

Publisert 1. feb. 2012 10:10 - Sist endret 27. feb. 2019 10:07