English version of this page

Forskergrupper

Senter for filosofi og vitenskap (CPS)

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen. Senteret er en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet

Forskergruppe barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv

Vi forsker på synet på barn og ungdom og på forestillinger om hvordan de bør utdannes, oppdras, formes, forvaltes eller beskjeftiges, innenfor europeisk og norsk historie.

Forskergruppe for nordisk idéhistorie

I forskergruppen arbeides det med idéhistoriske problemstillinger knyttet til Norge og Norden. Idéhistorie som fag har tradisjon for å undersøke det norske og det nordiske som en del av en større europeisk sammenheng, og et slikt perspektiv videreføres i denne gruppen.

Forskernettverket Praktisk Filosofi

Forskernettverket Praktisk Filosofi er en paraply for forskningssamarbeid innen fire fagfelt: politisk filosofi/rettsfilosofi, anvendt og normativ etikk, etikkens og den politiske filosofiens historie, samt moralpsykologi og metaetikk.

Lingvistikk og Poetikk

Linguistics and Poetics research group brings together scholars and advanced students who are interested in intersections between research on language (prosody, meter, lexicon, syntax) and a variety of approaches to textual media subsumed under theoretical and historical poetics.

Logikk ved Universitetet i Oslo

Logikk har tradisjonelt studert prinsipper for gyldige slutninger, men er i dag et allsidig og tverrfaglig felt tuftet på en felles kjerne av formell logikk.

Oslo Mind Group

Oslo Mind Group er et forskernettverk for personer basert i Oslo-området som jobber innen bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder.

Pragmatikk: Teori og eksperimenter

Forskergruppen undersøker hvordan samtalepartnere forstår betydning som går ut over den som er språklig kodet, og hvordan barn tilegner seg denne evnen.

Romanen og eposet fra antikken til nåtiden

Romanen og eposet er de to viktigste og mest vedvarende litterære sjangrene fra antikken til nåtiden. Vi forsker på de to sjangrenes opphav, utvikling og interaksjon.

Selskapet for antikkens filosofi

Gruppen arbeider med å produsere forskning om antikk filosofi, og driver opplæring i det tverrfaglige masterprogrammet Antikkens filosofi.