English version of this page

Forskergruppe barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv

Forskergruppen barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv forsker på synet på barn og ungdom og på forestillinger om hvordan barn og ungdommer bør utdannes, oppdras, formes, forvaltes eller beskjeftiges, innenfor europeisk og norsk historie.

Om gruppen

Gruppen springer ut av en forskergruppe om barndom (Barndom i antikken og middelalderen, «Spede stemmer fra fortiden»), der blant annet Reidar Aasgaard er leder for et stort eksternt finansiert prosjekt (Tiny voices from the past, NFR). Dette prosjektet har senere blitt utvidet til også å omfatte moderne, nordisk barndom (Nordic Childhoods), med flere av de samme forskerne, men også med tilskudd av nye (fra idéhistorie: Ellen Krefting, Thor Inge Rørvik, Espen Schaanning). Dette har munnet ut i tre store antologier, med bidrag også av andre IFIKK-forskere (Eyjolfur Emilsson og Unn Falkeid).

Forskergruppen har nå blitt utvidet og videreutviklet til også å rette søkelyset mot ungdom. Dette er et område med sterk samfunnsrelevans: Ungdom, skole, utdannelse og dannelse må regnes blant de store samfunnsutfordringene som humanistisk og ikke minst idéhistorisk forskning kan kaste viktig lys over (jfr. forskningsprogrammet SAMKUL i NFR). Det er i tillegg et felt som er svært sentralt innenfor rammene av det nye EKUL-programmet (som har fokus på kunnskapshistorie og tekstkulturer).

Publisert 8. des. 2016 10:38 - Sist endret 21. nov. 2019 10:47