Designing Modern Norway: A History of Design Discourse

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Kjetil Fallan er aktuell med boken "Designing Modern Norway: A History of Design Discourse"

Designing Modern Norway: A History of Design Discourse er en slags designkulturens idehistorie. Den undersøker hvilken rolle design har spilt i tilblivelsen av det moderne Norge. Snarere enn en konvensjonell nasjonalt avgrenset oversiktshistorie sentrert rundt designere og gjenstander er dette en studie av ideologier, organisasjoner, strategier og politikk som til sammen kan sies å ha ”designet” den moderne nasjonalstatens visuelle og materielle kultur. Boken analyserer hovedtemaer og debatter i designdiskursen generert rundt nøkkelinstitusjoner som museer, foreninger og tidsskrifter. Designing Modern Norway følger designfeltets nøkkelaktører og deres utrettelige og mangefasetterte innsats for samtidig å modernisere nasjonen ved hjelp av design og å nasjonalisere moderne design.

Les mer om boken på forlagets nettsider.

Velkommen til boklansering i regi av Kunsthistorisk forening 29. september.

Designing Modern Norway: A History of Design Discourse (English)

Designing Modern Norway: A History of Design Discourse is an intellectual history of design and its role in configuring the modern Norwegian nation state. Rather than a conventional national design history survey that focuses on designers and objects, this is an in-depth study of the ideologies, organizations, strategies and politics that combined might be said to have "designed" the modern nation's material and visual culture. The book analyses main tropes and threads in the design discourse generated around key institutions such as museums, organisations and magazines. Beginning with how British and continental design reform ideas were mediated in Norway and merged with a nationalist sentiment in the late nineteenth century, Designing Modern Norway traces the tireless and wide-ranging work undertaken by enthusiastic and highly committed design professionals throughout the twentieth century to simultaneously modernise the nation by design and to nationalise modern design. Bringing the discussion up towards the present, the book concludes with an examination of how Norway's new-found wealth has profoundly changed the production, mediation and consumption of design.

Read more about the book on the publisher's website.

Welcome to book launch 29. september.

Publisert 8. sep. 2016 10:47 - Sist endret 8. sep. 2016 10:47