Moral and Political Conceptions of Human Rights. Implications for Theory and Practice.

Førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK Reidar Maliks, har sammen med Johan Karlsson Schaffer redigert boken, som  de også har bidratt til med en felles innledning. 

Filosofer har i senere år diskutert om menneskerettigheter er en spesiell kategori moralske rettigheter som vi alle har i kraft av vår felles menneskelighet og som er universelle i tid og rom, eller om de er essensielt moderne konstruksjoner definert av rollen de spiller i en internasjonal juridisk-politisk praksis som regulerer forholdet mellom regjeringer og innbyggere i suverene stater. Denne antologien søker å utvikle denne debatten og ta den videre ved å revurdere noen av dens fundamentale premisser og ved å anvende den i nye og utfordrende områder, som sosioøkonomiske rettigheter, urinnvåneres rettigheter, innvandreres rettigheter, og firmaers menneskerettighetsforpliktelser. Ut over menneskerettighetenes filosofi har boken en bredere relevans ved å knytte opp til sentrale tema innen metodologi i politisk filosofi, og ved å ta opp viktige spørsmål innen dagens globale politikkutvikling.

Moral and Political Conceptions of Human Rights. Implications for Theory and Practice (English)

In recent years, political philosophers have debated whether human rights are a special class of moral rights we all possess simply by virtue of our common humanity and which are universal in time and space, or whether they are essentially modern political constructs defined by the role they play in an international legal-political practice that regulates the relationship between the governments of sovereign states and their citizens. This edited volume sets out to further this debate and move it ahead by rethinking some of its fundamental premises and by applying it to new and challenging domains, such as socio-economic rights, indigenous rights, the rights of immigrants and the human rights responsibilities of corporations. Beyond the philosophy of human rights, the book has a broader relevance by contributing to key themes in the methodology of political philosophy and by addressing urgent issues in contemporary global policy making.

Read more at Cambridge University Press. 

Publisert 19. jan. 2018 14:42 - Sist endret 22. jan. 2018 10:06