Faglig-sosiale midler

Faglig-sosiale midler er en pott som skal primært brukes til tiltak som bedrer studiemiljøet på instituttets bachelorprogrammer.

Søknadsfristene er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

Faglig-sosiale midler

De faglig-sosiale midlene brukes av instituttet til arrangementer i mottaksuka, kandidatmarkeringer, andre fellestiltak på instituttets studieprogram eller studieretninger. Når hovedarrangementene instituttet ønsker å gjennomføre et gitt semester er budsjettert blir resten av midlene gjort tilgjengelige via søknad. Du kan søke om faglig-sosiale midler om du for eksempel vil arrangere lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold. Midlene er ment for bachelorstudenter, men arrangementene kan inkludere masterstudenter.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler:

  1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på instituttets studieprogram.
  2. Faglig-sosiale midler prioriteres til arrangementer som er åpne for alle studenter på et av instituttets studieprogram.
  3. Faglig-sosiale midler gis generelt sett ikke til arrangementer som kun kommer enkelte emner til gode.
  4. Faglig-sosiale midler kan ikke benyttes til kjøp av alkoholholdig drikke.

Hvordan søke og motta faglig-sosiale midler:

Du søker ved å sende e-post til den administrative kontaktpersonen (programkonsulent) for ditt studieprogram. Søknaden må inneholde:

  • beskrivelse av tiltaket (arrangement, prosjekt, reise...)
  • hvilken studentgruppe tiltaket gjelder
  • hvem du søker på vegne av (for eksempel studentutvalg/forening)
  • budsjett der det redegjøres for forventede utgifter og inntekter
  • IFIKK ønsker at det hvert semester skal være sosiale arrangementer som er felles for studentene ved instituttets fag, og fagutvalgene må når det gjelder disse formålene koordinere sine søknader. 

Søknadene behandles kollektivt i etterkant av semesterets frist av instituttets programkonsulenter. Dersom det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Studentforeninger ved UiO skal være registrert i Brønnøysund-registrene og kan dermed sende faktura til UiOs fakturamottak. Se informasjon og nettskjema:  www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/aktivering-for-a-sende-faktura.html

Faktura sendes til UiOs fakturamottak etter at instituttets vedtak om tildeling er formidlet, og den sendes for hele det tildelte beløpet. Kvittering for hver utgift legges ikke fram sammen med fakturaen, men skal tas vare på for å kunne dokumentere overfor IFIKK hva pengene er brukt til på et eventuelt senere tidspunkt. 

Ved slutten av semestret ønsker IFIKK en oversikt over midlene som er brukt.

Faktura må sendes for vårsemesteret senest 30. juni og for høstsemesteret senest 31. desember.

Publisert 25. mars 2014 12:25 - Sist endret 22. feb. 2019 14:19