Molo etterlyser tekster med tema «Utdanning» til vårens nummer

Våren 2016 publiseres tredje nummer av Molo, med temaet «Utdanning».

Vi søker tekster med ulike fagperspektiver som undersøker ideer og tanker om utdanning i et historisk perspektiv. Hva, og hvordan, har man tenkt om utdanning opp gjennom historien, fra Sokrates’ dialoger, Platons Lykeion og Aristoteles’ Akademia, via middelalderens klosterskoler, utviklingen av universiteter, og frem til vår tids «Kunnskapsløftet»? Både internasjonale og nasjonale perspektiver på utdanning vil være interessante.

Kanskje dannelsesbegrepet kan være utgangspunkt for refleksjon. Hvordan forholder dagens skole seg til det gamle idealet om «dannelse»? Historiske dannelsesbegreper er for eksempel det gresk antikke paideia og det tyske Bildung. Er «dannelse» i dag bare å vite hvilken av de tre gaflene på bordet man skal bruke først, eller har begrepet fortsatt akademisk relevans?Utgivelser de seneste årene, som Bernt Hagtvets antologi Dannelse eller Kristian Meisingset og Terje-Strøm Olsens Dannelsens sammenbrudd, er tegn på at diskusjonen om dannelse, hva den innebærer og om vi trenger den, ennå ikke er lagt død.

Etter reformasjonen i Norge måtte alle konfirmere seg; og konfirmasjonsordningen fra 1736 la grunnlaget for allmennskolen. Hvilke verdier ligger til grunn for pedagogikk og læreplaner i skolen? Og hvilke utdanningsidealer har man hatt tidligere? Kan man for eksempel se Rousseaus Emile – eller om oppdragelse i dette perspektivet? Hva med å undersøke alternative skoler, som Steinerskolen eller Montessoriskolen? Hvorfor oppstår de begge i første halvdel av 1900-tallet? Er det strømninger i samtiden som er årsak til det, eller bryter skolene med den rådende pedagogiske tankegangen?

En aktuell norsk debatt de seneste årene har handlet om teoretisk og praktisk kunnskap, og innføringen av stadig mer teori i yrkesfagene i videregående skole. Kan vi se denne debatten i sammenheng med en historisk tendens når det gjelder utdannelse? Og hvorfor må alle begynne på skolen når de er fem/seks år, og bli der til de er femten/seksten? Et idéhistorisk perspektiv på slike debatter kan være svært interessant.

Vi ønsker blant annet essay/artikler, anmeldelser, bokessay, reisebrev og masterpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming. Om du har skrevet om eller ønsker å skrive om et annet idéhistorisk tema tar vi også gjerne imot slike tekster.

Ønsker du å bidra til et flott tidsskrift? Send et utkast eller idé til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 1. februar 2016. Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding og videre hjelp til å utarbeide teksten.

Tekster sendes i .doc- eller .docx-format, med 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand.

Emneord: vår 2016, Tekstutlysning, Utdanning
Publisert 14. des. 2015 18:12 - Sist endret 14. des. 2015 18:12