Nye tiltak for bedre undervisningskvalitet

IFIKKs lederteam har det siste året jobbet målrettet med både sikring og heving av kvaliteten på undervisningen som tilbys ved instituttet.

Dette arbeidet har nå resultert i en rekke tiltak som vil bli iverksatt i løpet av det neste året:

  • Periodisk evaluering av emner. Manglende gjennomføring av periodisk evaluering vil resultere i nedlegging av emnet eller eventuelt omfordeling av emneansvar. Dette tiltaket er innført med virkning fra inneværende semester.
  • Underveisevaluering av emner. Alle underveisevalueringer skal være skriftlige og skal oppbevares av emneansvarlig lærer. Evalueringene skal kunne konsulteres ved behov. Innføres fra høsten 2013.
  • Klager på undervisning. Ved klager på individuelle lærere skal instituttleder og undervisningsleder vurdere grunnlaget for klagen. Dersom klagen vurderes som berettiget, skal disse utarbeide en oppfølgingsplan sammen med den det gjelder (f.eks. mulige kurs, kollegaveiledning, osv.). Innføres fra høsten 2013.
  • Seminar om undervisning. Faste, årlige seminarer om undervisning for de vitenskapelig ansatte innføres fra 2014.

IFIKK har allerede hatt seminarer for de ansatte om både forskning og formidling. Nå er det på høy tid med et seminar om undervisning, den tredje hoveddelen av vår virksomhet. Det er viktig at undervisning er noe som de vitenskapelig ansatte kan samles om.

Hovedkilden til informasjon om hvor god undervisningen på IFIKK er, er de ulike evalueringene som er knyttet til de emnene studentene tar. Her mener ledelsen at det er mulig å bruke de verktøyene som allerede finnes på en bedre måte.

For eksempel blir alle emner som undervises på IFIKK evaluert av studentene underveis, men når denne tilbakemeldingen gjøres muntlig, er det vanskelig å finne ut hva studentene mente i ettertid. Etter avtale med studiedekanen innfører vi nå som en prøveordning at slike underveisevalueringer gjøres skriftlig, og den læreren som gjennomfører evalueringen sparer på svarene fra studentene.

Periodiske emneevalueringer er en annen viktig kilde til kunnskap om kvaliteten på undervisningen. Den som er ansvarlig for et emne skal gjennomføre periodisk evaluering og skrive en evalueringsrapport minimum hvert tredje år. Vi har dessverre eksempler på emner vi aldri har fått en eneste evalueringsrapport fra, og ledelsen ønsker derfor å skjerpe inn oppfølgingen av disse evalueringene.

Kvaliteten på undervisningen på IFIKK gjenspeiles også i antallet klager. Instituttledelsen håper at undervisningen er så god at det blir få klager, men vil at de klagene som faktisk kommer skal behandles på en god måte. Det skal være tydelig hvem som behandler klagen og hvilke tiltak som kan settes inn hvis klagen er berettiget.

Har du spørsmål om dette? Ta kontakt med studieadministrasjonen.

Av Astrid Lied, studieleder
Publisert 29. mai 2013 17:00 - Sist endra 30. nov. 2015 12:59