Instituttstyremøte nr. 8/2020

15. oktober 2020, kl. 09.30 - 12.00, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus

Det er også mulig å følge styremøtet via zoom, vennligst send en e-post til ledelseskonsulent for å få tilsendt lenken.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 10. september 2020

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. oktober 2020:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2020

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2020

          

OrienteringssakerDiskusjonssaker

D-SAK 1

Budsjettramme 2021 og policy for overføring av midler til 2021

saksdokumenter:

 

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    11/2020

Kunngjøringstekster for stipendiatstillingene ved IFIKK 2021

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Kunngjøringstekster for stipendiatstillingene ved IFIKK 2021 vedtas.

 
V-SAK 5
Saksnr.    12/2020

Regnskapsrapport for IFIKK for andre tertial 2020

saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2020.

 
V-SAK 6
Saksnr.    13/2020

Oppfølging av rapport fra arbeidsgruppa for IFIKKs økonomis rapport

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Instituttstyret tar arbeidet som gjøres til etterretning og ber om å bli løpende orientert om oppfølgingen.

 
V-SAK 7
Saksnr.    14/2020

Anmodning om utlysning av to lektorstillinger i filosofi

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at IFIKK søker fakultetet om å få lyst ut to lektorstillinger i filosofi med særlig undervisningsansvar for exphil, og med tiltredelse høsten 2021. Utlysningen skjer uavhengig av arbeidet med en ordinær stillingsplan.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 8
Saksnr.    15/2020

Innstilling - 1-2 stipendiater i Developmental Pragmatics (filosofi/lingvistikk)

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 8. oktober 2020

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling(er) som stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 

Eventuelt

Publisert 5. okt. 2020 14:52 - Sist endra 13. okt. 2020 16:05