Valg av instituttstyre ved IFIKK

Det velges representanter for alle ansatte grupper og studentene. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.
 • Instituttstyret oppnevnte valgstyret torsdag 10. september 2020:
  • Fast vitenskapelig tilsatt: Bjørn Torgrim Ramberg
  • Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Max Johannes Kippersund
  • Administrativt tilsatt: Anne Lise Bækholt Pound

  • Student: Jenny Hjertaas Ljønes

Følgende representanter skal velges:

 • Tre representanter for fast vitenskapelig ansatte og tre vararepresentanter
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter
 • En representant for teknisk-administrativ ansatte og to vararepresentanter
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

I tillegg oppnevnes det ett eksternt styremedlem og en vara: Instituttstyret behandler forslag til og nominerer eksterne medlemmer. Dekanen oppnevner eksterne styremedlemmer.


Spørsmål vedrørende valg ved IFIKK kan rettes til valgstyrets sekretær. Det henvises for øvrig til UiOs valgreglement.

 

Publisert 22. okt. 2020 14:06 - Sist endra 2. nov. 2020 11:59