Valg av instituttstyre ved IFIKK

Valg til instituttstyret for perioden 2017-2020

Det skal velges representanter for alle ansatte grupper og studentene. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.
 • Instituttstyret oppnevnte valgstyret torsdag 15. september 2016:
  • Fast vitenskapelig tilsatt: Bjørn Torgrim Ramberg
  • Fast vitenskapelig tilsatt: Bente Larsen
  • Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Malin Kristine Graesse (oppnevnt 13.12.2018)
  • Administrativt tilsatt: Hanne Lindemann
  • Student: Øyvind Evenstad (oppnevnt 23.05.2019)

Følgende representanter skal velges:

 • Tre representanter for fast vitenskapelig ansatte og tre vararepresentanter
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter
 • En representant for teknisk-administrativ ansatte og to vararepresentanter
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Tidsplan

1. Valg av representanter fra ansatte (faste og midlertidige vitenskapelige, teknisk-administrative) og studenter

 • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - 31. oktober 2016 kl. 15.00.
 • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - Valgstyret fastsetter frist, frist ikke fastsatt.
 • Elektronisk valg - 16. - 22. november 2016
 • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 23.november 2016 kl. 15.30.

2. Eksterne styremedlemmer

 • Styremøte november eller desember: Instituttstyret behandler forslag til og nominerer eksterne medlemmer. Dekanen oppnevner eksterne styremedlemmer.

Frem ditt forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Caroline Skei.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement

 

Publisert 16. sep. 2016 14:29 - Sist endra 9. des. 2019 15:21