Ingrid Lossius Falkum

Bilde av Ingrid Lossius Falkum
English version of this page
Telefon +47-22844838
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning

Jeg forsker på språklig kommunikasjon, i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk. Jeg er interessert i hvordan barns pragmatiske ferdigheter utvikler seg og gjør dem i stand til å uttrykke sine egne intensjoner, og foreta slutninger om andres kommunikative intensjoner, på bakgrunn av deres ytringer. I 2015 startet jeg det fireårige forskningsprosjektet Acquiring Figurative Meanings: A Study in Developmental Pragmatics som undersøker barns evne til å forstå figurativ språkbruk i form av metonymi og ironi.

Jeg er også interessert i leksikalsk pragmatikk, hvordan ordbetydninger moduleres i konteksten de forekommer i. Doktoravhandlingen min i lingvistikk (University College London, 2011), veiledet av Robyn Carston, tar for seg semantikken og pragmatikken til flertydige ord (polysemi), som analyseres innenfor Sperber og Wilsons relevansteoretiske rammeverk. Postdoktorprosjektet Metonymi i kontekst og kommunikasjon bygget videre på dette arbeidet, men fokuserte nærmere på metonymi (Proust står i bokhylla, Bord 13 har akkurat satt seg), og hadde som mål å utvikle en kognitivt plausibel teori om hvordan vi forstår slike utsagn i kommunikasjon med hverandre.

Høyere utdanning

2011: PhD Linguistics, University College London.

2005: MA Pragmatics, University College London.

2004: MA Fransk språk, Universitetet i Oslo.

Stipend 

2015-2019: Unge forskertalenter, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2011-2015: Personlig postdoktorstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2006-2009: Personlig doktorgradsstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

Kommende artikler og artikler under utarbeidelse

"Metonymy and relevance." Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

"Is there a literal stage in figurative language acquisition?". Under utarbeidelse. (med Franziska Köder)

"Polysemy". Commissioned entry for Oxford Research Bibliography of Linguistics. Oxford University press. (med Agustín Vicente)

"Children's metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection". Innsendt. (med Franziska Köder)

"The pragmatics of possession: A corpus study of English prenominal possessives. Revidert. (med Julia Kolkmann)

"Pragmatic development". Under utgivelse i Horst, J. S, & von Koss Torkildsen, J. (Red.). International Handbook of Language Development. Routledge.

 

Redigerte tidsskriftutgaver

Falkum, I. L. & Köder, F. Red. (kommende 2019). The Acquisition of Figurative Meanings. Temanummer av Journal of Pragmatics.

Falkum, I. L. & Vicente, A. Red. (2015). Polysemy: Current Perspectives and Approaches. Temanummer av Lingua 157.

Falkum, I. L. & Kjøll, G. Red. (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Temanummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32(2).

Annet

Jeg er medlem av Universitetsstyret ved UiO som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte (2017-2018) og Akademiet for yngre forskere (2017-2021).

Publikasjoner

 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Metaphor and metonymy in acquisition: A relevance-theoretic perspective, In Kate Scott; Billy Clark & Robyn Carston (ed.),  Relevance, Pragmatics and Interpretation.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108418638.  Chapter 15.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Pragmatic development: Learning to use language to communicate, In Jessica Horst & Janne von Koss Torkildsen (ed.),  International Handbook of Language Acquisition.  Routledge.  ISBN 9781138087217.  Chapter 13.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2017). The lexical pragmatics of count-mass polysemy. Semantics and Pragmatics.  ISSN 1937-8912.  10(20) . doi: https://doi.org/10.3765/sp.10.20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2017). "The moustache sits down first": on the acquisition of metonymy. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  44(1), s 87- 119 . doi: 10.1017/S0305000915000720 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vicente, Agustín & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Polysemy, In Mark Aronoff (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.  Oxford University Press.  ISBN 9780199384655.  Chapter.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). The how and why of polysemy: A pragmatic account. Lingua.  ISSN 0024-3841.  157, s 83- 99 . doi: 10.1016/j.lingua.2014.11.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Vicente, Agustín (2015). Polysemy: current perspectives and approaches. Lingua.  ISSN 0024-3841.  157, s 1- 16 . doi: 10.1016/j.lingua.2015.02.002
 • Falkum, Ingrid Lossius (2014). Polysemi. En relevansteoretisk tilnærming. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  32(2), s 307- 336 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Kjøll, Georg (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  32(2), s 173- 196 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2010). Systematic polysemy and the count-mass distinction. UCL Working Papers in Linguistics.  ISSN 0956-7194.  (22), s 16- 40
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). A pragmatic solution to the polysemy paradox. UCL Working Papers in Linguistics.  ISSN 0956-7194.  (21), s 27- 54
 • Falkum, Ingrid Lossius (2008). Liberal: et begrep tømt for innhold?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 172- 178
 • Falkum, Ingrid Lossius (2007). A relevance-theoretic analysis of concept narrowing and broadening in English and Norwegian original texts and translations. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  (2), s 119- 141
 • Falkum, Ingrid Lossius (2007). Generativity, relevance and the problem of polysemy. UCL Working Papers in Linguistics.  ISSN 0956-7194.  (19), s 205- 234

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Count-mass polysemy: A pragmatic perspective.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 11. mars). Barn og ironi. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 20. mars). Fire år og ironisk. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Sats på de midlertidig ansatte!. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Children's understanding of the ironical tone of voice: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language acquisition: evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language development: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2017). Ten years of linguistic agency: Lexical and developmental pragmatics..
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Acquiring figurative meanings: Irony and epistemic vigilance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Metonymy and irony acquisition: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Köder, Franziska & Mascaro, Olivier (2017). Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics.
 • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Acquiring figurative meanings: Evidence from eye-tracking.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Acquiring figurative meanings: What are the questions?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Metonymic reference in early language development.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy: The role of metalinguistic awareness.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Saying that p when not p: Learning to distinguish different communicative intentions.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2016). On the acquisition of metonymy.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). A pragmatic approach to 'book'-type polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Metonymy as a referential device in language acquisition.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Polysemi i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). The Pragmatics of Metonymy: A developmental perspective.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2015). Explaining metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2014). Acquiring reference: the case of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). Young children's skill with metonymy.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). English possessives: A semantic or pragmatic phenomenon?.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Genitive semantics revisited: the case of English pre-nominal possessives.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Metonymy and relevance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Kjøll, Georg (2013). Stadier i pragmatisk utvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Nome, Astrid (2013). Mot en ny saussurisme?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3-4), s 262- 269
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2013). On the acquisition of metonymy.
 • Fløgstad, Guro Nore & Falkum, Ingrid Lossius (2013). Diachrony and procedural meaning. The case of the Rioplatense Preterit.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Systematic polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). The problem of polysemy: A pragmatic approach.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Where does polysemy come from?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of 'logical metonymy'.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of systematic polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 27. mai). Kan dette huset snakke?. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 29. mai). Kan en kyllingsalat bli utålmodig?. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Language, theory of mind, and inferential communication: solving the problem of polysemy motivation?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Systematic polysemy and the count-mass distinction.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). The Semantics and Pragmatics of Polysemy: A Relevance-Theoretic Account.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2010). Polysemy: A View from Relevance Theory.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). A pragmatic solution to the polysemy paradox.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Polysemy: Lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Pragmatics and polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2008). Polysemy: lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2006). Contrastive Lexical Pragmatics: A relevance-theoretic approach to lexical narrowing and broadening in English and Norwegian original texts and translations.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2005). Clefts in a cross-linguistic perspective: a contrastive study of French and Norwegian original texts and translations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2014 16:53 - Sist endret 27. feb. 2019 08:58

Prosjekter

Forskergrupper