Utlysning av gruppelærerstillinger for masterstudenter i filosofi

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for høsten 2019:

FIL1001 – Innføring i metafysikk/bevissthetsfilosofi (3 grupper)

FIL1005 – Filosofihistorie frem til 1800 (3 grupper)

Emnet FIL1005 har 9 dobbelttimer med gruppeundervisning spredt utover i semesteret, mens FIL1001 har 6. Undervisningen foregår på norsk. Hver undervisningstime teller som tre timers arbeid. Lønnsplassering i lønnstrinn 37 (187,90 kr pr time).

Gruppeundervisningen på begge emnene gjennomgår utvalgte deler av pensum til nærmere diskusjon. På FIL1005 legges det i tillegg opp til at studentene gruppevis holder muntlige fremlegg som man kommenterer og som kan danne grunnlag for diskusjoner. Her inngår ingen skriftlige innleveringer som innebærer rettearbeid. FIL1001 har ikke muntlige fremlegg, men til gjengjeld leverer studentene en skriftlig kvalifiseringsoppgave som gruppelærerne retter og kommenterer. For rettingen gis det en uttelling på 1,5 timer per student hvis oppgave man retter. Begge emnene benytter Canvas, og noe kjennskap til Canvas er en fordel. Opplæring vil imidlertid bli gitt.

Når du søker, angi hvorvidt du er interessert i én eller flere grupper. Gi en kort beskrivelse av dine filosofiske interesser, motivasjonen for å søke, fullførte relevante emner og oppnådd resultat i disse samt eventuell relevant erfaring. Legg også ved en karakterutskrift. Ved utvelgelse ser vi først og fremst på karakterer og hvor mange relevante emner søkeren selv har tatt.

Søknad sendes til Caroline Hansen omgående og senest innen fredag 12. april.

Publisert 19. mars 2019 10:34 - Sist endret 20. mars 2019 11:14