English version of this page

Kjøreregler for masterveiledning ved IFIKK

Kjørereglene skal skape en tydeligere ramme rundt veiledningsforholdet for både studenter og veiledere.

Det første veiledningsmøtet

Veileder og student har et møte innen 4 uker etter tildelingen er funnet sted. Studiekonsulent formidler kontaktinformasjon til både student og veileder, og veileder tar initiativet til møtet. Ved det første møtet går begge gjennom veiledningskontrakten, disse kjørereglene og Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO. Det er viktig at både student og veileder snakker om forventninger, rammer (f.eks. tid), ambisjoner og mål for veiledningsforholdet, og legger en plan for det videre arbeidet.

Veiledningen skal være regelmessig

Studenten har krav på:

  • 18 timer veiledning under arbeidet med en masteroppgave på 60 studiepoeng
  • 9 timer veiledning under arbeidet med en masteroppgave på 30 studiepoeng

Veileder og student skal i fellesskap planlegge hvordan denne tiden skal brukes, og begge bør føre logg over brukt tid. Studenten og veileder kan bli enige om at det er nyttig å foreta noe av veiledningen via e-post. Tiden til dette skal regnes inn i det totale timeantallet. For at veiledningen skal fungere må studenten jevnlig levere inn nyskrevet tekst slik de to har avtalt. Både veileder og student har plikt til å påse at veiledning foregår jevnt gjennom hele masterløpet.

Møter og referater

Før veiledningsmøtet avsluttes skal veileder og student avtale nytt møtetidspunkt. Studenten og veilederen bør være enige om hvilket arbeid som er forventet gjennomført til neste møte, og avtale frist for når skriftlig materiale skal leveres inn. Det kan være nyttig at studenten skriver et kort referat fra hvert veiledningsmøte som sendes til veileder. De klargjør hva studenten har oppfattet, og eventuelle misforståelser og uklarheter kan ryddes av veien. I referatet bør også avtaler om videre arbeid kommer tydelig fram.

Progresjon og forsinkelser

Veiledningsforholdet tar utgangspunkt i normert studieprogresjon, og følger masterprogrammets anbefalte studieløp. Dersom en student bruker lenger tid enn dette må veiledningskontrakten reforhandles med instituttet (ved søknad om ekstra semester). Om en student ønsker å bli deltidsstudent, eller søke permisjon, må studenten søke sitt studieprogram om dette.

Forskningspermisjon og reiser

Ved lengre tids fravær på grunn av permisjoner eller forskningsreiser er det veileders ansvar å informere studenten om dette i god tid. Veileder må også gjøre de nødvendige avtaler om veiledning i den aktuelle perioden slik at fraværet ikke forhindrer at veiledningen kan opprettholdes.

Sykdom

Ved langvarig sykdom må studenten gi beskjed til veileder med kopi til sin programkonsulent. Vær oppmerksom på at studenter har større risiko enn andre grupper for psykiske lidelser. Studentrådgivningen og studenthelsetjenesten på Blindern gir god hjelp til studenter psykiske eller sosiale problemer (inkludert skrivesperre). Studenten kan ta kontakt med studentrådgivningen selv ved små plager, det er ikke flaut! Veilederen har ikke kompetanse på disse feltene, og kan ikke ta på seg ansvar utover det faglige.

Bytte av veileder

Dersom veiledningsforholdet ikke fungerer tilfredsstillende for studenten eller veileder - av faglige eller andre årsaker - kan studenten eller veilederen be studiekonsulent eller undervisningsleder om å bli løst fra gjeldende veiledningsforhold, og ny veileder avtales.

Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 7. nov. 2016 10:45