Persons tagged with «Political representation»

Name Phone E-mail Tags
Picture of Yunyun Zhou Zhou, Yunyun Associate Professor +47 22856857 yunyun.zhou@ikos.uio.no China, Chinese politics, Authoritarianism, Feminism, Political representation, Political ethnography.