Hva inneholder basen?

Prosessregister

Et register gir oversikt over alle kjente trolldomssaker i Norge per i dag pluss enkelte andre relaterte saker, totalt 924 saker. Sakene er registrert på person med et saksnummer, og ordnet etter fylke og lokalitet. Registeret inneholder i tillegg komplette kildehenvisninger for alle de registrerte sakene så langt de er kjent, og en del supplerende informasjon.

Registraturet er fortløpende og basert på ”løpenummerprinsippet”, dvs. at nummereringen starter med nr. 1 og fortsetter fortløpende sak for sak. Når enkelte prosesser i tillegg har bokstavinndeling, skyldes det at flere personer var tiltalt i samme prosesskompleks.

Utgangspunkt for registeret er Hans Eyvind Næss’ register fra Trolldomsprosessene i Norge på 1500- 1600-tallet. En retts- og sosialhistorisk undersøkelse. (Oslo 1982). Dette er en revidert utgave av hans doktorgradsavhandling fra 1980. Videre er registeret supplert med en del nyoppdagede saker fra senere arbeider gjort av andre (se egen litteraturliste). Nummereringen av disse sakene er gjort fortløpende etter siste nummer i Næss’ register fra 1982, og avviker fra nummereringen av saker gjort av forfatterne i de refererte arbeider.

Faksimiler av kildetekster

I tillegg inneholder basen faksimiler av kildetekster. Dokumenter fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk/Norsk Folkeminnesamlings avskriftsarkiv utgjør hovedtyngden av materialet, totalt 785 saker. Dette er supplert med trykte kildeutgaver for flertallet av de saker som det ikke finnes avskifter av i arkivet, eller hvor avskriftene er mangelfulle og/eller uklare. Dette gjelder særlig for sakene fra Finnmark, totalt 182 saker.

Imidlertid er det noen av sakene i registeret som det ikke finnes noe materiale på i denne basen. Årsaken er at kildetekstene befinner seg i original i ulike arkiver i Norge. Det har ligget utenfor dette prosjektets rammer å hente inn og gå igjennom dette materialet. Men registeret inneholder kildehengivelser også til disse sakene.

Forkortelser benyttet i registeret

 • RK: Rentekammeret
 • Lr: Lensregnskaper
 • DK: Danske Kanselli
 • NHD: Norske Herredagsdombøger
 • NRR: Norsk Rigsregistranter
 • DN: Diplomatarium Norvegicum

”Arkivkoder” (henvisning til kildetekstenes fysiske lokalisering):RA Kbhvn: Rigsarkivet i København

 • RA: Riksarkivet i Oslo
 • SAB: Statsarkivet i Bergen
 • SAH: Statsarkivet i Hamar
 • SAKO: Statsarkivet i Kongsberg
 • SAK: Statsarkivet i Kristiansand
 • SAO: Statsarkivet i Oslo
 • SASt: Statsarkivet i Stavanger
 • SAT: Statsarkivet i Trondhjem
 • SAk Tromsø: Statsarkivet i Tromsø

For øvrig vises det til: Hans E. Næss: Trolldomsprosessene i Norge på 1500- og 1600-tallet, Oslo 1982, s. 476-487, for en detaljert oversikt over trykte- og utrykte kilder med forkortelser og lokalisering.

Tags: Trolldom, Norsk folkeminnesamling
Published Dec. 11, 2013 3:02 PM - Last modified Jan. 30, 2015 12:38 PM