Disputas: Tillit som et bærende prinsipp i tilværelsen

Cand.philol. Nora S. Eggen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Conceptualisations of Trust in Medieval Islām: A study in 'amāna, thiqa and related notions

Nora S. Eggen

Tillit kan betraktes som en abstrakt størrelse, et fenomen. I kilder fra islamske tradisjoner knytter forestillinger om tillit seg først og fremst til det relasjonelle.

Tillit oppfattes gjerne intuitivt som grunnleggende for et sosialt, åndelig og intellektuelt liv. Disse oppfatningene farges av spesifikke kulturelle sammenhenger. Hvordan begrepsfestes, diskuteres og analyseres forestillinger omkring tillit i litterære kilder fra islamske lærdomstradisjoner?

Dette spørsmålet behandler Nora S. Eggen i avhandlingen Conceptualisations of Trust in Medieval Islām: A study in ʾamāna, thiqa and related notions. Med begrepsanalytiske og begrepshistoriske innfallsvinkler til islams intellektuelle historie, bringer denne studien frem tillitsbegreper fra en rekke verk i ulike genre og av forfattere med forskjellige ståsted i middelalderens mangfoldig arabisk-islamske litterære kultur.

Som et begrep innenfor sosial etikk knytter det seg ulike oppfatninger til tillit, og avhandlingen viser en utvikling innenfor kildene. I verk som bygger på den profetiske tradisjonen blir en ansvarlighetsetikk utviklet. Tillitsverdighet, det å være til å stole på, oppfattes som en absolutt verdi og som en dyd knyttet til et ansvaret som påhviler mennesket gjennom en tillitspakt mellom Gud og mennesker. I de delene av litteraturen som henter inspirasjon fra greske og andre kilder er denne etiske posisjonen ikke like tydelig.

Å gi tillit, det vil si å stole på andre, blir oppfattet som betinget av kontekst og av pragmatiske hensyn. Den ideelle verdien tillitsverdighet balanseres mot en realitetsorientert og kritisk undersøkende holdning hva angår å gi tillit. Avhandlingen viser en rekke eksempler på de utslag dette flersidige begrepsapparatet gjør innenfor felt som personlig etikk, politisk etikk og kunnskapsteori.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. juni, 2012, kl. 16.15, i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: “The significance of taqlid for the institutionalization and application of trust and trustworthiness in religious authority in contemporary Muslim societies.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Emeritus Muhammad Khalid Masud, Islamabad (førsteopponent)
  • Professor James Montgomery, University of Cambridge (andreopponent)
  • Professor Saphinaz Amal Naguib, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Arild Engelsen Ruud

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:07 - Sist endret 7. des. 2020 11:07