Disputas: Gudinnens favntak

Magister Kerstin Schier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Goddess's Embrace : Multifaceted relations at the Ekãmranãtha temple festival, Kanchipuram.

Kerstin Schier

Hvordan kan gamle tradisjoner i Sør-India overleve i et samfunn i rask endring gjennom iscenesettelsen av et bryllup mellom guder?

Basert på tekststudier og antropologisk feltarbeid undersøker Kerstin Schier i sin avhandling The Goddess’s Embrace: Multifaceted relations at the Ekāmranātha temple festival, Kanchipuram den årlige iscenesettelsen av et bryllup mellom en gud og en gudinne under tempelfestivalen ved Ekāmranātha-tempelet i Kanchipuram, i den sørindiske delstaten Tamil Nadu. Avhandlingen inneholder en detaljert beskrivelse og analyse av dagens rituelle praksis og den myten som er knyttet til iscenesettelsen. Videre blir festivalens rituelle hendelser satt inn i en historisk og sosiokulturell kontekst. Kerstin Schier argumenterer for at feiringen av det hellige ekteskapet omfatter ulike rituelle aktiviteter. Den strekker seg ut over en ren iscenesettelse av gudenes bryllup og den myten bryllupet er forbundet med. I feiringen møtes muntlige fortellinger, rituelle elementer fra folketradisjonen, og ritualer knyttet til livssyklusen – slik som (menneskelige) bryllup. Det er kombinasjonen av disse rituelle og narrative elementene, samt samspillet mellom ulike aktører, som prester, givere, musikere, deltakere, som sammen skaper den rituelle fremføringen.

I iscenesettelsen av gudenes bryllup står ulike synspunkter, påstander, myter og fortellinger side om side. Enkeltindivider eller ulike interessegrupper kan plukke fra et stort reservoar av opplysninger om og oppfatninger av det hellige bryllupet, alt etter hva som passer deres formål. Studien viser hvordan de deltagende gruppene opprettholder sine ulike tolkninger av begivenhetene, uten at de blander seg i hverandres domener. Dette er mulig fordi fokuset i det rituelle bidraget er rettet mot ritualets sentrum, der gudene befinner seg.

Studiet av denne kulturelle dynamikken gir en forståelse av hvordan en tradisjon, som holdes levende både ved å referere til en fjern fortid og gjennom gjentagende iscenesettelser av denne fortiden, tilpasser seg endringer, samtidig som kontinuiteten med fortiden opprettholdes. Samtidig er det mulig å undersøke selve betingelsene for at en tradisjon kan overleve i et sørasiatisk samfunn som kjennetegnes av rask modernisering og globalisering og sterk økonomisk utvikling.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 6. juni, 2013, kl. 16.15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Wild and mild goddesses and their worship in India"

Bedømmelseskomité

  • Professor Torkel Brekke, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Heidrun Brueckner, Wuerzburg University (andreopponent)
  • Professor Joerg Gengnagel, South Asia Institute, Heidelberg (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Rune Svarverud

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:07 - Sist endret 7. des. 2020 11:07