Disputas: Rettsprosedyrer i buddhistisk monastisk juss

Master Jens Wilhelm Borgland ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A Study of the Adhikaraṇavastu: Legal Settlement Procedures of the Mūlasarvāstivāda Vinaya

Jens Wilhelm Borgland

I følge buddhistiske tekster reguleres buddhistmunker og -nonners liv og hverdag av mange hundre regler. De skal for eksempel være kyske, de skal ikke stjele, og de skal ikke drikke alkohol, for bare å nevne noen. Men hvordan skal man gå fram dersom disse reglene brytes?

Borglands avhandling undersøker en gruppe rettsprosedyrer for hvordan munker skulle håndtere slike juridiske saker, med utgangspunkt i et hittil uoversatt og lite studert kapittel av et sanskritmanuskript fra 600-tallet EVT. Kapittelet er en del av den Buddhistiske lovsamlingen Mūlasarvāstivāda-vinaya. Denne lovsamlingen er en av flere slike samlinger som er bevart i dag, til dels på indiske språk, men hovedsakelig i tibetansk og kinesisk oversettelse.

Tidligere forskning på disse prosedyrene har hovedsakelig tatt utgangspunkt i kun én av de seks eksisterende buddhistiske lovsamlingene. Forholdet mellom prosedyrene, samt hvordan de var tenkt å anvendes i praksis, har vært dårlig forstått. For eksempel har noen tidligere studier konkludert med at buddhistisk monastisk juss ikke har noen prosedyrer for å straffe munker som ikke vil innrømme å ha brutt reglene. Ved å undersøke prosedyrene med utgangspunkt i andre kilder viser avhandlingen at dette ikke er riktig. Slik bidrar den til å øke vår forståelse av en juridisk tradisjon med en over to tusen år lang historie.

Avhandlingen viser også at det finnes betydelige forskjeller mellom sanskritmanuskriptets forklaringer av prosedyrene og den tibetanske oversettelsen av samme tekst. Disse forskjellene gjenspeiles også i kommentarlitteraturen. Dette støtter opp om tidligere forskning som viser at lovsamlingen knyttet til Mūlasarvāstivāda-skolen fantes i ulike varianter. Det bidrar videre til forståelsen av de tidlige buddhistiske skolenes utvikling, som igjen øker vår kunnskap om en viktig fase i buddhismens utvikling i India.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. oktober 2014, kl. 16.15 i Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "An Indian Buddhist Monastic Law seen in the Light of Indian Legal Culture"

Bedømmelseskomité

  • Dr. Petra Kieffer-Pülz, Akademie der Wissenschaften (førsteopponent)
  • Dr. Ulrich Pagel, SOAS, University of London (andreopponent)
  • Professor Gregory Schopen, University of Los Angeles and Brown University
  • Professor Mark Teeuwen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Rune Svarverud

Veileder

  • Professor Ute Hüsken, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Associate Professor Shayne Clarke, McMaster University (medveileder)
Publisert 7. sep. 2014 20:44 - Sist endret 2. juni 2015 12:53