Disputas: Sjanger, lesere og språkideologi: hva påvirker språkvalg i nyere egyptisk litteratur?

Master Eva Marie Håland ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Language choice in recent Egyptian literature: A study of language practices and attitudes among Egyptian authors in the years 2011-2014

Eva Marie Håland

For unge egyptiske forfattere kan valg av språkform være et dilemma. Den arabiske språkformen (standardspråket) de forventes å skrive på er ingens morsmål, må tilegnes gjennom skolegang og oppleves ofte som gammeldags og rigid. Å skrive på talemålet vil ikke sette dem på kartet som seriøse og dyktige forfattere. Opplever alle unge forfattere det samme dilemmaet? Hvem skriver de for, og hvordan bruker de de to formene av det samme språket, men som har ulike verdier knyttet til seg (diglossi)? 

Basert på et omfattende materiale av litterære tekster og intervjuer med forfattere og forlag belyser Håland de mange forskjellige aspektene ved egyptiske forfatteres språkvalg. Hun finner at talemålet brukes oftere i sjangere som baseres på humor og med narrative teknikker hvor leseren adresseres direkte. Bøker som er ment for unge, likesinnede lesere har et mer lekent og mindre normstrengt språk enn seriøse romaner som skal vurderes av den litterære eliten. Samtidig velger noen forfattere å utfordre normene også her, som er et ledd i normendringer som har pågått i Egypt det siste tiåret. Mange nye private forlag med løsere krav til form og språk legger til rette for forfattere som ønsker å eksperimentere med både språk og form. Når de skriver på talemålet velger også noen forfattere å få frem kjente stereotypiske språktrekk som forbindes med spesifikke grupper, samfunnslag eller holdninger.      

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 18. januar 2018 kl. 16:15 i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

"Ferguson and beyond: Contemporary adab sāxir and its relevance for theory building"

Bedømmelseskomité

  •  Assistant Professor Liesbeth Zack, Universiteit van Amsterdam (førsteopponent)
  •  Professore a contratto Lucia Avallone, Università degli studi di Bergamo (andreopponent)
  •  Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasleder er Arild Engelsen Ruud

Veileder

  • Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo
  • Kristen Brustad, The University of Texas at Austin
Publisert 22. des. 2017 11:29 - Sist endret 4. jan. 2018 09:27