Disputas: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Master Lisa Nagel ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper

Lisa Nagel

Kunstnere, kritikere og forskere avskrives fort som instrumentelle, tendensiøse eller generaliserende når de inkluderer barns opplevelser i sin vurdering av kunstnerisk kvalitet. Lisa Nagel argumenterer mot denne holdningen, og hevder i sin avhandling at kunst for barn må ta utgangspunkt i barns opplevelser.

Hva gjør Bukkene Bruse på Badeland til en kunstnerisk interessant utgivelse for barn? Er urolige og ukonsentrerte barn et tegn på dårlig oppdragelse eller dårlig teater? Og hvordan vurderer voksne kvalitet i kunst som ikke er laget for dem?

I kunst for barn anses det som tabu å inkludere barns opplevelser i diskusjonen om kunstnerisk kvalitet. Som kritiker anses man som useriøs og ufaglig, som kunstner oppfattes man som instrumentell og pedagogisk og som forsker som tendensiøs dersom man legger barns opplevelser til grunn for egne vurderinger av kvalitet.

Lisa Nagel argumenterer for det motsatte. I avhandlingen hevder hun at en diskusjon av kvalitet i kunst for barn må ha barnets opplevelser som utgangspunkt. Det er i betrakteren, leseren eller tilskueren at et verk oppstår og virker, og barns opplevelse er helt sentralt for forståelsen av kunst for barn.

Nagel anlegger et analytisk perspektiv som betrakter kunst som hendelse og kulturell praksis, og ikke som statiske verk. Dette åpner for å forstå kunstverk som henvendelser som produserer ulike former for interaksjon. Kunst for barn må derfor forstås og vurderes etter hvordan de produserer situasjoner og relasjoner mellom barna og kunsten. Og i disse situasjonene og relasjonene er barn subjekter, ikke objekter.

Dette får konsekvenser for både kunstnere, formidlere, kritikere og forskere i feltet kunst for barn. De kan ikke lenger se bort fra barnetilskuerne og -leserne, men må isteden zoome inn på dem og undersøke kunsten fra deres perspektiv, innenfor rammene av et oppdatert kunstbegrep som betrakter kunst som en hendelse.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. mars 2018 kl. 9:00 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Tendenser i norsk samtidskunst for barn"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Elina Druker, Stockholms universitet (andreopponent)
  • Professor Beth Juncker, Københavns universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder og professor Arild Engelsen Ruud

Veileder

  • Live Hov, Universitetet i Oslo
  • Boel Christensen-Scheel, OsloMet
  • Nina Christensen, Aarhus universitet
Publisert 27. feb. 2018 10:05 - Sist endret 8. mars 2018 09:00