Disputas: Liv og litteratur på utstilling

Master Thea Aarbakke vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.

Thea Aarbakke

Personmuseer er modernistiske institusjoner med historiske linjer tilbake til 1800-tallet. Interesse for steder forfattere skrev om eller skrev fra, kan spores til 1500-tallets Italia og helt tilbake til antikken. I denne avhandlingen utforsker Aarbakke nye utstillinger over etablerte forfatterskap: Hamsunsenteret på Hamarøy, Sigrid Undsets hjem – Bjerkebæk på Lillehammer og Hauge-senteret i Ulvik, Hardanger. Materialet viser tre unge institusjoner innenfor en museumssjanger i vekst. Aarbakke behandler museene som en alternativ inngang til forfatternes resepsjon og spør hvordan relasjoner mellom liv og verk blir kommunisert i utstillingsrommet.

Museet som medium og institusjon er omdreiningspunktet, deres interne praksiser og særegne kommunikasjonsformer står i sentrum. Perspektivet gir et nytt bidrag til forskningslitteraturen om forfattermuseer.

Avhandlingen demonstrerer hvordan utstillingene binder sammen forfatter, verk og litteraturen som forfatteren selv var inspirert av eller omga seg med. I analysene viser Aarbakke at utstillingsgrep kan underbygge forfattermyten, men at utstillingsteknologier også kan bidra til å løse opp forestillingen om den enestående forfatteren. I dag utgjør forfattermuseene en betydelig del av det norske museumstilbudet. Hvis vi velger å se på dikterhjem og sentre under ett, er forfattermuseet en museumssjanger som har klart å fornye seg og finne nye saker å engasjere seg i.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. januar kl. 16.15, Auditorium 2, Sophus Bugges hus. «Museologisk kunnskapsproduksjon i tverrvitenskapelig internasjonalt perspektiv».

Bedømmelseskomité

  • Lektor Marie Riegels Melchior, Københavns universitet (førsteopponent)

  • Docent Lars Kaijser, Stockholms universitet (andreopponent)

  • Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Arild Engelsen Ruud

Veiledere

Publisert 8. jan. 2020 09:29 - Sist endret 14. jan. 2020 13:42