Disputas: Utenrikstjenestens religiøse diplomati

Cand. philol. Ingrid Vik vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos.  Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. Et sekulært departements håndtering av religion. 

Ved å «outsource» religionspolitiske engasjementer til eksterne partnere, sørger Utenriksdepartementet (UD) for at diplomatene ikke trenger å«do God». Kirken tar ansvaret for religionen, UD for politikken.

 

Ingrid Vik og murveggen utenfor Det humanistiske fakultet.

 

Et sekulært departements håndtering av religion. Avhandlingen viser hvordan det gjennom åtti og nittitallet vokste fram et aktørgalleri av eksterne religionsdiplomater og interne ‘døråpnere’ i den norske utenrikstjenesten, og en praksis for samarbeid som fortsatt gjelder.

Deres handlingsrom styrkes og svekkes i takt med den politiske ledelsens interesse og engasjement for religion. Dette skyldes at religion ikke er del av en overordnet strategisk diskusjon i departementets sekulære administrasjon, men forblir et tema for de spesielt interesserte. Det til tross for at religion er en tematikk som UDs ansatte møter i en rekke
sammenhenger hvor Norge er engasjert.

I avhandlingen undersøker Vik hvilke strategier og tenkemåter som ligger til grunn for UDs håndtering og involvering av religion: Hvilke religiøse partnere har tillit i et sekulært politisk system som UD og hvorfor de har det, men også hvem som ikke har det og hvorfor. Vik undersøker også hva slags religionspolitiske prosjekter som prioriteres og hvorfor de prioriteres.

Prøveforelesninger

Selvvalgt emne Religionsdiplomatiets religionsbegrep sett fra et aktør- og systemperspektiv.

 

Oppgitt emne Etnografisk metode: En selvrefleksiv diskusjon av å studere hvordan religion konstrueres i et byråkrati

 

 

Disputas

Disputasen vil bli strømmet direkte via den digitale møteappen Zoom.

Ex auditorio: Disputasleder vil invitere til ex auditorio - spørsmål fra publikum til kandidaten.  Disse kan stilles muntlig ved å klikke "Raise hand"-ikonet når disputasleder annonserer dette.

 

Delta på disputas - 18. juni 2020 12:15

Last ned Zoom her

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlingen

 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder Bjørn Olav Utvik

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 22. mai 2020 11:41 - Sist endret 23. juni 2020 10:58