English version of this page

Disputas: Tilbedelse av fjellguder i Tibet - opprinnelse, kontinuitet og endring

Master Niangwujia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling Mountain Deities in Northeast Tibet (Amdo): Narrative and Ritual in the Cult of A-myes sTag-lung for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Niangwujia, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"Avhandlingen «Mountain Deities in Northeast Tibet (Amdo): Narrative and Ritual in the Cult of A-myes sTag-lung» studerer tilbedelsen av fjellguder i Tibet. Gjennom analyser av tekster og data fra feltarbeid gir den innfødte forskeren Niangwujia (Nyingbogyal) innsikt i Amye Taglung-kultens opprinnelse og hvordan lokalbefolkningen dyrker fjellguden som en integrert og del av den kulturelle mosaikken i det nordøstlige Tibet. Avhandlingen fremhever fjellgudens doble rolle, både som befolkningens beskytter og velgjører, samtidig som guden kan sende ulykker som rammer folk, avlinger og dyr. Analysen av ritualtekster og religiøs praksis vektlegger spenningen mellom buddhistisk og ikke-buddhistisk tro og autoritet knyttet til fjellkult. På tross av store politiske og sosio-økonomiske endringer de siste førti årene, fortsetter fjellkulter å være relevant for tibetanere i det 21. århundre.  

 

Niangwujia gjennomførte en vellykket disputas 20. august 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Territorial cults in Tibet and adjacent areas: a story of decline or new possibilities?"

Bedømmelseskomité

Dr. Charles Ramble, École Pratique des Hautes Études (førsteopponent)

Dr. Hildegard Diemberger, University of Cambridge (andreopponent)

Professor Marcus Jacobus Teeuwen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Rune Svarverud

Veiledere

Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo

Professor Geoffrey Samuel, Cardiff University


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 6. aug. 2021 12:43 - Sist endret 13. sep. 2021 14:11