Disputas: Historie i bilder

Master Ina Louise Stovner ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Historiske tablåer. En fortellende billedserie i Riddersalen på Christiansborg slott 1778-91.

Bildet kan inneholde: leppe, murstein, murverk, vegg, eiendom.

Hvordan fremstilte kongemakten seg selv gjennom historiemalerier på slutten av 1700-tallet i Danmark-Norge? Hvordan ble historie gjort aktuelt og forståelig for samtiden i denne perioden? Riddersalen på Christiansborg slott i København var kjent som en av Europas største severdigheter, men gikk tapt i en brann i 1794. I sentrum av slottets festsal var ti store historiemalerier malt av Nicolai Abildgaard i 1778-91. Med sin analyse av billedserien bidrar Stovner til å kaste nytt lys over den visuelle fremstillingen av historie på slutten av 1700-tallet. I avhandlingen undersøker Stovner motivene ved å sammenligne dem med fremstillingen av hendelsene i andre medier i perioden, både innenfor historieskriving og minnestøttene i Mindelunden ved Jægerspris slott. Dette gir ny innsikt både i hvem som er avbildet sammen med kongene og i bildenes budskap.

Stovner viser at borgernes rolle og muligheter ved innføringen av eneveldet i 1660 utgjør kjernen i billedseriens budskap. Hun tilbakeviser tidligere teorier om enkelte bilders «realisme» og lesninger av denne bilderealismen som et uttrykk for en ny historieforståelse som peker frem mot 1800-tallets realisme. Gjennom sine analyser viser hun at forskjellen mellom bildene med og uten allegoriske figurer ikke er så stor som antydet av tidligere forskning. Alle bildene viser i stedet iscenesatte tablåer som bør forstås som avanserte kunnskapsteknologier, der enkeltelementer sammen danner fortettede budskap til et publikum med felles referanserammer. Riddersalens bilder kan derfor ikke sies å uttrykke et «nytt historiesyn». De er godt plassert innenfor en overordnet filosofisk-pragmatisk historieforståelse. Som et tablå samler Riddersalens billedverden tiden, alle de geografiske delene av riket og alle lag av befolkningen under kongen. Tiden presenteres som en akkumulativ prosess av gode eksempler og den lukkes inne avslutningsvis, ved at billedserien rammes inn av det første og det siste bildet, som understreker kongens patriarkalske rolle og statiske makt.

 

Disputasen strømmes direkte 22. januar kl. 10:00.

Livestream

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlinga.

Prøveforelesning

"Tablå som begrep og praksis på 1700-tallet - blant annet i retorikk og estetikk, billedkunst og statsborgerlige seremonier og fester"

 

Vurderingskomité

Dr. Thomas Lyngby, forskningschef og museumsinspektør, Det Nationalhistoriske
Museum, Danmark (førsteopponent)

Dr. Matthias Ekman, herregårdskonservator, Østfoldmuseene (andreopponent)

Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Helge Jordheim

Veiledere

Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo

Professor emeritus Bernard Eric Jensen, Roskilde Universitet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 5. jan. 2021 09:15 - Sist endret 19. jan. 2021 13:32