English version of this page

Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat 1500-1814 (avsluttet)

Prosjektet studerer de religiøse forholdene i Danmark-Norge fra den lutherske reformasjonen til opplysningstidens gjennombrudd.

Mann gir dame matbit. Maleri.

Om prosjektet

Ser man samlet på forholdene i den dansk-norske helstaten kommer nye perspektiver frem: Mobilitet og endring, sentrum og periferi. Religionen ga rom for stor variasjon, men den utdefinerte også mange menneskelige uttrykksformer.

Danmark-Norge var kompleks statsdannelse, men religionen var blant de områdene som bandt denne staten sammen. Presteutdannelsen var felles, og det var stor grad av fellesskap når det gjaldt prester og andre embetsmenn. En tradisjonell nasjonal historieskrivning fanger ikke opp dette fellesskapet. Dette prosjektet vil anlegge et dansk-norsk fellesperspektiv på religionen, de religiøse normene og den religiøse praksisen.

Prestene hadde den samme utdannelse og de samme normene for embetsutøvelse å forholde seg til. Liturgien og kirkeretten var også stort sett den samme. Et viktig spørsmål blir da om det fantes betydningsfulle forskjeller mellom Danmark og Norge i forhold til hvordan geistligheten forsto sin egen rolle og sine handlingsmuligheter. Et annet viktig spørsmål er hvordan de religiøse ritualene og normene ble praktisert og håndhevet i de to rikene. Og ikke minst blir spørsmålet hva reformasjonen, den lutherske ortodoksien og den protestantiske opplysningen anså som akseptabelt og uakseptabelt av religiøs tro og praksis.

Mål

Prosjektet har tre hovedtemaer og har som mål å analysere disse temaene i historisk dybde og kompleksitet:

 • Hvordan oppfattet den dansk-norske geistligheten sin egen rolle?.
 • Hvilke religiøse uttrykksformer formet Danmark-Norge i denne perioden?
 • På hvilken måte ble religiøse praksiser og forestillinger omdefinert og utdefinert som følge av reformasjonen, ortodoksien og opplysningstiden?

Samarbeid

Prosjektet var et dansk-norsk samarbeidsprosjekt (DaNor)

 

Publisert 21. apr. 2010 14:27 - Sist endret 6. apr. 2020 12:07

Kontakt

Prosjektleder:
Arne Bugge Amundsen

a.b.amundsen@ikos.uio.no
+47-22857629, +47-92244774

 

Deltakere

 • Arne Bugge Amundsen
 • Ane Ohrvik
 • Charlotte Appel
 • Morten Fink-Jensen
 • Henrik von Achen
 • Louise Nyholm Kallestrup
 • John Ødemark
 • Karsten Merrald Sørensen
 • Henning Laugerud
Detaljert oversikt over deltakere