Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte (avsluttet)

Vi ønsket å frembringe kunnskap og bidra til debatt om hva encyklopedisjangeren har vært og hva den kan bli. Prosjektmiljøet var sammensatt av forskere innenfor litteraturhistorie, lingvistikk, kulturhistorie, bokhistorie, medievitenskap og informatikk ved Universitetet i Oslo.

Skjelett står og skriver på en lap top. Tegning.

"Anatomy of a Blogger", Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

Foto: Mike Licht CC

Bakgrunn

I norsk kunnskapsoffentlighet markerte våren 2010 et vannskille – idet muligheten åpnet seg for at sjangeren som gjennom århundrer har spilt en sentral rolle for kommunikasjonen mellom vitenskap og samfunn, mellom akademia og nasjonen, skulle havne på historiens skraphaug. At digitalisering og globalisering utfordrer den nasjonale kunnskapsorden, er i seg selv ingen nyhet. Men debatten om Store norske leksikons fremtid, som ledet fram til planene for Norsk nettleksikon, gav denne utfordringen en konkret form: Hvilken rolle kan nasjonalencyklopedien spille i en digitalisert og globalisert kunnskapsoffentlighet – og hvordan? Dermed åpnet det seg et vindu for refleksjon, spørsmål og systematisk forskning som dette prosjektet ønsker å utnytte.

Kunnskapsbegrepet er i endring. Gamle kunnskapsordener står for fall, nye er under utvikling. Ingen annen sjanger illustrerer disse endringsprosessene like godt som encyklopedien. Hva skjer med ambisjonen om en ”komplett sirkel av kunnskap”, inneholdt i de greske termene enkyklios og paideia, når verkets fysiske begrensninger, et gitt antall bøker med et gitt antall sider, oppheves? Med Wikipedia har vi fått en digital struktur, et selvorganiserende system, basert på dugnad og et stort antall bidragsytere, som i teorien kan samle all kunnskap i verden. Men samtidig risikerer kunnskapen å miste sin forbindelse til andre institusjoner: universitetene, fagmiljøene, forskerne, på den ene siden – nasjonen, nasjonalspråket og den nasjonale offentligheten, på den andre. Hvilke standarder og kriterier for kunnskap skal forhandles fram, hvilke kunnskapsordener skal overta for dem som tok form i den trykte nasjonalencyklopedien?

Motivasjonen for prosjektet springer ut av en interesse for det teknologiske og kunnskapsteoretiske paradigmeskiftet som digitaliseringen av kunnskapssjangere medfører, og den nytenkning som foregår i Norge rundt Norsk nettleksikon. Vi ønsker å frembringe kunnskap og bidra til debatt om hva encyklopedisjangeren har vært og hva den kan bli. Prosjektmiljøet er sammensatt av forskere innenfor litteraturhistorie, lingvistikk, kulturhistorie, bokhistorie, medievitenskap og informatikk ved Universitetet i Oslo, som de siste årene har vist interesse for sjanger og sjangerutvikling generelt og encyklopedisjangeren spesielt. Den institusjonelle rammen for prosjektet er det tverrfakultære forskningsprogrammet Kultrans – Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder ved Universitetet i Oslo, ledet av Helge Jordheim.

Om prosjektet

Prosjektet hadde tre innfallsvinkler:

1. Leksikonet som dannelses- og kunnskapsprosjekt

2. Leksikon som sjanger og retorisk praksis

3. Encyklopedien som verdensbilde og begrepsverden

Formidlingsplan

I  Formidling overfor et allment publikum
a) Opprette og vedlikeholde internettsider for prosjektet.

b) 23. og 24. september 2011: Presentere prosjektet på Forskningstorget i Oslo 2011

c) Høsten 2012: Utstilling om encyklopedier på Nasjonalbiblioteket

d) Utstillingskatalog/bok: All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.
Til utstillingen på Nasjonalbiblioteket lager Encyklopediprosjektet en katalog/bok der vi samler tekster rundt temaet "Mitt yndlingsleksikon". Hensikten er å få frem gode og morsomme tekster og å vise noe av mangfoldet i leksikontradisjonen, bruksmåter og kunnskapsforestillinger. Bidragsytere vil være både fagfolk og kulturpersonligheter.

e) Encyklopediprosjektet deltar i den løpende debatten om Norsk Nettleksikon. Oversikt over kronikker og innlegg.

II Formidling til lærere
27.-28. mai 2011: Internasjonal workshop i samarbeid med The European Wergeland Centre.
Representanter for europeiske utdanningsinstitusjoner inviteres til Oslo for å samarbeide om opprettelsen av en interkulturell ordliste for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse.  Målet er å skape interaktive metoder for begrepsinnlæring til bruk i europeiske skoler.

III Formidling rettet mot forskere
a) 13.-16. september 2011: “Conceptualizing the World”, Oslo
Encyklopediprosjektet deltok på denne store internasjonale forskningskonferansen med et eget panel om encyklopedier og global knowledge.  Inviterte gjesteforelesere for prosjektet: Clifford Siskin (New York University), Sanja Perovic (King's College London) og Richard Yeo (Griffith University, Brisbane).

b) 13.-15. juli 2011: ”The Re:Enlightenment Exchange 2”, London
Helge Jordheim ble invitert til denne konferansen i regi av New York University, British Museum, Senate House of the University of London, og Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce for å presentere Encyklopediprosjektet.
http://www.reenlightenment.org/exchangelondon

c) Publisering i internasjonale tidsskrifter
Encycklopediprosjektets deltakere ferdigstilte i løpet av 2011 fire engelskspråklige artikler til internasjonale tidsskrifter.

d) Internasjonal konferanse på Nasjonalbiblioteket i november 2012: Encyclopedias and beyond, or: what was modern about the modern encyclopedia? Konferansen ble arrangert i tilknytning til leksikonutstillingen (se Ic). Bidrag til konferansen skal utgis som en engelskspråklig bok i Nasjonalbibliotekets serie NotaBene.

 

Finansiering

Prosjektet ble samfinansiert av Fritt Ord og Kultrans og har mottatt tilskudd fra Forskningsmiljøet Norsk sakprosa.
 

Samarbeidspartnere og nettverk

Anne Beate Maurseth, University of California, Santa Barbara

Clifford Siskin, The Re:Enlightenment Project. New York University

Wergeland-senteret, Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap (Europarådet)

Concepta – International Research School in Conceptual History and Political Thought

Göteborgs universitet

Nasjonalbiblioteket

Store norske leksikon

 

Publisert 4. jan. 2012 08:38 - Sist endret 5. apr. 2020 22:20