English version of this page

Den norske herregården 1500-2000 (avsluttet)

Prosjektet formidler ny forskning og nye innfallsvinkler i forhold til herregårdskulturen i Norge fra middelalderen til vår egen tid.

Baroniet Rosendal fra 1665

Om prosjektet

Herregårdene var en viktig siviliserende og ordnende faktor i en sentral fase i norsk historie etter reformasjonen. Mange vil imidlertid mene at herregården ikke har hatt noen særlig betydning for den norske historien. Den var dansk, den var elitær og dermed passet den ikke inn i den norske selvforståelsen. Dette prosjektet ser dette på en annen måte.

Herregårdene var en måte å organisere samfunnet på. De representerte en sosial orden og formet deler av det norske landskapet gjennom flere hundre år. De som eide og brukte herregårdene, styrte Norge og formet norsk samfunn i betydelig større grad enn hva som vanligvis formidles i dag.

En rekke lokalsamfunn kan føre sin historie og sin økonomiske virksomhet tilbake til et samfunn, skapt av en herregård i fortiden. Dette gjelder for både fiskerier, handel, skipsfart, bynæring, skogdrift eller bergverk.

Herregårder og adel er tett knyttet sammen. Men selv om herregårdskulturen var nedslag av en felles europeisk kultur, utgjør de norsk herregårdene en spesiell og mangslungen historie. I sin tilpasning til skiftende tiders forutsetninger, fungerer herregårdene som "speil" av en kultur hvor perspektivet gjennom århundrene har skiftet fra adelsfolk til byborgere, embetsfamilier og storbønder.

Selv om herregårdskulturens storhetstid falt sammen med dansketiden, så opphørte fenomenet langt i fra etter 1814. Fra 1700-tallet av ble borgeren godseier, og frem mot vår egen tid er herregårdene som sosial og kulturell anakronisme løftet frem igjen som uttryk for ”det gode liv”.

Mål

Prosjektet skal resultere i en bok som

  • Setter herregårdene inn i norsk historie
  • Ser herregårdene som viktige for utformingen av næring, landskap og sosiale former
  • Belyser hvordan herregårdskulturen fortsatt lever i Norge, selvom det skjer i nye formasjoner

Les mer om prosjektet

Publisert 2. feb. 2017 09:48 - Sist endret 2. feb. 2017 09:48

Kontakt

Arne Bugge Amundsen

a.b.amundsen@ikos.uio.no
+47-22857629, +47-92244774