English version of this page

Om prosjektet

Hvalenes makt ser på forholdet mellom mennesker og sjøpattedyr i maritime områder i Øst-Asia med fokus på folkelige religiøse ritualer og tro.

Foto: Aike Peter Rots

Vi forsker på forestillingen om at hvaler, delfiner og andre sjøpattedyr er legemliggjøringer av gudommelige krefter, vi ser på festivaler og rituelle tradisjoner relatert til marint liv, og på naturvernprosjekter som arbeider med beskyttelse av pattedyr i havet.

Ved å kombinere historisk og etnografisk forskning, ønsker Hvalenes makt å få en bedre forståelse av hvilken innvirkning sosioøkonomiske og miljømessige forandringer har i asiatiske kystsamfunn.

Bakgrunn

Flere steder i det østlige Asia blir store havpattedyr tilbedt fordi de er forbundet med guddommelige krefter: I Sør- og Sentral-Vietnam tilbes hvaler som livreddende guder. I enkelte kystområder i Japan dyrkes hvalenes sjeler i rituelle seremonier, mens havpattedyr tidligere har blitt sett på som havguder i Kina, Kambodsja og på Ryukyuøyene.

De store havdyrene representerer fortsatt en betydelig symbolsk kapital, om ikke lenger som guder, i alle fall som lokal kulturarv og som symboler knyttet til vern av natur og til de miljøutfordringene vi står overfor i dag.

Forskning

Prosjektet «Hvalenes makt: sjøpattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia», tar for seg komparative studier om forholdet mellom mennesker og hvaler i Øst-Asia slik det kommer til uttrykk gjennom folkelige ritualer og tro.

Ved å kombinere historisk og etnografisk forskning, skal vi studere flere av disse tradisjonene i ulike deler av denne regionen.

Vår hovedhypotese er at endringer i lokale tradisjoner for tilbedelse, gjenspeiler en endring i relasjonen mellom mennesker og natur som er forårsaket av en større samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig utvikling.

Innsikt i ulike sider ved praksisen rundt tilbedelsen av sjøpattedyr, vil gi oss mulighet til å observere hvordan mennesker i asiatiske kystsamfunn responderer på sosioøkonomiske og miljømessige forandringer.

Hvalenes makt kombinerer det siste innen teoretiske tilnærminger fra ulike forskningstradisjoner, for å skaffe ny forståelse av hvordan relasjoner mellom mennesker, natur og guder gjenspeiler klima- og samfunnsforandringer.

Mål

Prosjektet har tre teoretiske hovedmål:

  1. Anvende de nyeste teoretiske modellene forbundet med miljøhumaniora i en komparativ studie av folkelige ritualer og tro.
  2. Vurdere rollen som lokale tilbedelsestradisjoner spiller i Asias sekulære tidsalder (the Asian Secular Age), og undersøke nye betydninger tillagt rituelle praksiser.
  3. Bidra til å etablere et nytt komparativt paradigme i Asia-studier.

Delprosjekter

Hvalenes makt er delt inn i fem arbeidspakker, der hver av dem består av en eller flere case- studier:

Work Package 1: Whale Worship and Environmental Change in Japan and Vietnam: A Comparison (PI, Aike Rots)

Work Package 2: The Death of a Goddess: Sacred Dolphins and Nature Conservation in the Yangtze and Mekong Rivers (Postdoc, t.b.a.)

Work Package 3: Divine Dugong? Sacralisation and Environmental Activism in Okinawa (PhD, t.b.a.)

Work Package 4: Whale God on the Move: Forced Displacement and Diasporic Devotion (PhD, t.b.a.)

Work Package 5: “In Harmony with Nature”: Whaling, Eco-Spirituality, and the Politics of Indigeneity (PhD, t.b.a.)

Finansiering

EU- og ERC-logoer

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont2020-program, kontraktnummer 803211 (ERC Starting Grant 2018).

Publisert 18. des. 2018 11:05 - Sist endret 23. aug. 2019 11:10