Materiell kultur og kulturens materialitet (avsluttet)

Prosjektet undersøker de materielle aspektene ved kultur fra ulike fag og perspektiver.

Om prosjektet

Prosjektet er for det første uttrykk for et ønske om å la forskere med ulik faglig bakgrunn snakke til hverandre om noe som er til dels svært uensartet på det empiriske plan, men som likevel har mye felles på et overordnet plan.

Forfatterne er hjemmehørende i ett flerfaglig instituttmiljø, og de representerer mange ulike akademiske disipliner. Enkelte av disse disiplinene har en lang tradisjon for å forholde seg nært til de materielle aspektene ved kultur, andre har gjort det bare periodevis, atter andre har i liten grad gjort det, og noen har nærmest definert sitt studieobjekt som tilhørende den ikke-materielle sfæren av kultur.

Flere av forfatterne representerer også områdestudier og står dermed med føttene godt plantet i flere tradisjonelle akademiske leirer, inklusive filologi og språkvitenskap. Selv om studiet av materiell kultur de siste par tiårene er blitt omfattet med økt interesse i stadig flere fag, hører det til sjeldenhetene at så mange ulike faglige stemmer samles for å prøve å synge i kor.

I forlengelsen av ønsket om en flerstemt tilnærming til et felles studiefelt, ligger det også en begrunnelse for prosjektet i en utprøving av fler- eller tverrfaglighet. Det innebærer i første rekke et ønske om å se på anvendbarheten av begreper og perspektiver på tvers. Aktuelle begreper og perspektiver er materialitet, virkningskraft, biografi, objektivering, rom og sted, samling og taksonomi, med mer. 

Mål

Prosjektet skal munne ut i en antologi som inneholder en serie dypdykk på feltet ‘materiell kultur’, et felt like vidt og like grenseløst som ‘historie’, ‘samfunn’, eller ‘filosofi’ – for å gripe noen nærliggende eksempler. Men mens de sistnevnte i det store og det hele ivaretas av en enkelt eller av et par fagdisipliner – i hvert fall om vi ser bort fra alle bindestrek-sosiologiene og -historiene, kan materiell kultur ses som en potensiell møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner.

 

Publisert 5. mai 2010 11:24 - Sist endret 26. apr. 2011 09:59